Sök
Stäng denna sökruta.

Allmänna villkor PTFE Tube Shop B.V.

Besloten vennootschap PTFE Tube Shop B.V. (nedan kallat PTS) är registrerat hos handelskammaren under nummer 81157118 och har sitt säte på Baarschot 20B (4817ZZ) i Breda.

Artikel 1 – Definitioner

 1. I dessa allmänna villkor används följande begrepp med följande innebörd om inte annat uttryckligen anges:
 2. Erbjudande: Varje skriftligt erbjudande till köparen om att leverera produkter av säljaren till vilka dessa villkor är oskiljaktigt kopplade.
 3. Företag: En fysisk eller juridisk person som agerar i utövandet av ett yrke eller en verksamhet.
 4. Konsument: En fysisk person som inte agerar som ett led i utövandet av ett yrke eller en näringsverksamhet.
 5. Köpare: Det företag eller den konsument som ingår ett avtal (på distans) med säljaren.
 6. Avtal: Försäljningsavtalet (på distans) för försäljning och leverans av Produkter som Köparen köpt från PTS.
 7. Produkter: De produkter som erbjuds av PTS är PTFE-slangar.
 8. Säljaren: Leverantören av Produkter till Köparen, nedan kallad PTS.
 9. Webbplats: den webbplats där PTS produkter erbjuds är: https://pfatubeshop.com/.

Artikel 2 – Tillämplighet

 1. Dessa allmänna villkor ska gälla för varje erbjudande från PTS och varje avtal mellan PTS och en köpare samt för varje produkt som erbjuds av PTS.
 2. Innan ett avtal ingås (på distans) kommer köparen att få ta del av dessa allmänna villkor. Om detta inte rimligen är möjligt ska PTS ange för Köparen hur Köparen kan ta del av de allmänna villkoren, som i vart fall finns publicerade på PTS webbplats, så att Köparen enkelt kan spara dessa allmänna villkor på ett varaktigt medium.
 3. I undantagsfall kan dessa allmänna villkor frångås om det uttryckligen överenskommits skriftligen med PTS.
 4. Dessa allmänna villkor gäller även för tilläggs-, ändrings- och uppföljningsavtal med Köparen. Köparens eventuella allmänna villkor och/eller inköpsvillkor avvisas uttryckligen.
 5. Om en eller flera bestämmelser i dessa allmänna villkor helt eller delvis är ogiltiga eller upphävda, ska de återstående bestämmelserna i dessa allmänna villkor fortsätta att gälla och den eller de ogiltiga/upphävda bestämmelserna ska ersättas av en bestämmelse med samma innebörd som den ursprungliga bestämmelsen.
 6. Osäkerheter om innehåll, tolkning eller situationer som inte regleras i dessa allmänna villkor ska bedömas och förklaras enligt andan i dessa allmänna villkor.
 7. När det i dessa allmänna villkor hänvisas till hon/han/honom ska detta också tolkas som en hänvisning till han/hon/honom, om och i den mån det är tillämpligt.

Artikel 3 – Erbjudandet

 1. Alla erbjudanden från PTS är icke-bindande, såvida inte annat uttryckligen anges skriftligen. Om Erbjudandet är begränsat eller gäller under särskilda villkor framgår detta uttryckligen av Erbjudandet. Ett Erbjudande föreligger inte förrän det är skriftligt.
 2. PTS Erbjudande är utan förpliktelse. PTS är endast bundet av Erbjudandet om dess accept skriftligen bekräftas av Köparen inom 30 dagar eller om Köparen redan har betalat förfallet belopp. PTS har dock rätt att vägra ingå avtal med en potentiell köpare av skäl som PTS anser vara berättigade.
 3. Erbjudandet innehåller en korrekt beskrivning av den erbjudna Produkten med tillhörande priser. Beskrivningen är tillräckligt utförlig för att Köparen ska kunna göra en korrekt bedömning av Erbjudandet. Uppenbara misstag eller felaktigheter i Erbjudandet kan inte binda PTS. Eventuella bilder och specifika uppgifter i Erbjudandet är endast vägledande och kan inte utgöra grund för någon ersättning eller uppsägning av Avtalet (på distans). Eventuell avvikelse inom den marginal som anges i tabellen påPTS hemsida ska inte utgöra grund för ersättning eller uppsägning av avtalet. PTS tillämpar en felmarginal och en tolerans i måttet avvikelse från denna utgör inte grund för ansvar.
 4. Köparen bör kontrollera att Produkten är lämplig för den plats där Köparen avser att använda den, vilket Köparen kan göra med hjälp av informationen på PTS webbplats. Om Köparen tvivlar på att den Produkt och de specifikationer som nämns i Erbjudandet överensstämmer med detta, måste Köparen låta besiktiga den. De produktegenskaper som anges på webbplatsen är endast en referens, och den specifika användningen av produkterna kan påverka de egenskaper som krävs. De produktegenskaper som anges på webbplatsen är aldrig bindande och Köparen är själv ansvarig för att testa Produkterna.
 5. Leveranstider och Tidsfrister som anges i PTS Erbjudande är indikativa och om de överskrids ska de inte berättiga Köparen att häva eller kräva skadestånd, såvida inte annat uttryckligen avtalats.
 6. En sammansatt prisuppgift innebär inte att PTS är skyldig att leverera en del av de varor som ingår i offerten eller Offerten till en del av det offererade priset.
 7. Om och i den mån det finns ett erbjudande, gäller detta inte automatiskt för återkommande beställningar. Erbjudanden gäller endast så långt lagret räcker och i befintligt skick.

Artikel 4 – Ingåendet av avtalet

 1. Avtalet träder i kraft när Köparen har accepterat ett erbjudande från PTS genom att betala för den relevanta Produkten, eller om Köparen uttryckligen har accepterat erbjudandet och PTS har bekräftat detta.
 2. Ett Erbjudande kan lämnas av PTS via hemsidan, via e-post och via telefon.
 3. Om Köparen har accepterat Erbjudandet genom att ingå ett Avtal med PTS kommer PTS att skriftligen, åtminstone via e-post, bekräfta Avtalet med Köparen.
 4. Om acceptansen avviker (på mindre punkter) från Erbjudandet är PTS inte bundet av den.
 5. PTS är inte bundet av ett Erbjudande om Köparen skäligen kunde förväntas ha insett eller borde ha insett att Erbjudandet innehåller ett uppenbart fel eller förbiseende. Köparen kan inte härleda några rättigheter från detta misstag eller fel på pennan.
 6. Ångerrätten är utesluten för Köpare som är ett Företag. Köpare som är konsument har rätt att göra sin ångerrätt gällande inom lagstadgad tid. Om återkallelse gäller ska Köparen hantera Produkten och dess emballage med försiktighet. Han får endast packa upp eller använda Produkten i den utsträckning som är nödvändig för att fastställa Produktens art, egenskaper och funktion. De direkta kostnaderna för att återsända Produkten ska bäras av Köparen.
 7. Produkter som inte kan återlämnas på grund av (hygieniska skäl, kundanpassning etc.) är undantagna från ångerrätten. Detta framgår uttryckligen av Erbjudandet.

Artikel 5 – Verkställande av avtalet

 1. PTS skall fullgöra Avtalet efter bästa förmåga och kunskap.
 2. Om och i den utsträckning som krävs för att Kontraktet ska kunna genomföras på ett korrekt sätt, ska PTS ha rätt att låta utföra visst arbete av tredje part efter eget gottfinnande.
 3. Köparen ska säkerställa att alla uppgifter, som PTS anger är nödvändiga eller som Köparen rimligen bör förstå är nödvändiga för Avtalets genomförande, tillhandahålls PTS i rätt tid. Om uppgifter som krävs för att fullgöra Avtalet inte lämnas till PTS i rätt tid har PTS rätt att avbryta fullgörandet av Avtalet.
 4. PTS ska vid fullgörandet av Kontraktet inte vara skyldig eller skyldig att följa Köparens instruktioner om dessa ändrar Kontraktets innehåll eller omfattning. Om instruktionerna medför merarbete för PTS är köparen skyldig att betala motsvarande mer- eller tilläggskostnader.
 5. PTS får kräva säkerhet från Köparen eller full betalning i förskott innan Kontraktet fullgörs.
 6. PTS ska inte hållas ansvarigt för skada, oavsett art, som orsakats av att PTS förlitat sig på felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som tillhandahållits av Köparen, såvida inte sådana felaktigheter eller ofullständigheter varit kända för PTS.
 7. Köparen ska hålla PTS skadeslöst för anspråk från tredje man som drabbas av skada i samband med Avtalets fullgörande som är hänförlig till Köparen.

Artikel 6 – Leverans

 1. Om påbörjandet, utvecklingen eller (vidare)leveransen av Kontraktet försenas på grund av, till exempel, att Köparen inte har lämnat all begärd information eller inte har lämnat all begärd information i rätt tid, inte har samarbetat tillräckligt, att (hand)betalningen inte har mottagits av PTS i rätt tid eller att försening uppstår på grund av andra omständigheter utanför PTS kontroll, ska PTS ha rätt till en rimlig förlängning av (vidare)leveransperioden. Alla avtalade (leverans)villkor är aldrig deadlines. Köparen ska skriftligen underrätta PTS om dröjsmålet och ge PTS skälig tid att fullgöra sin skyldighet. Köparen har inte rätt till någon ersättning på grund av den försening som uppkommer. Överskridande av tidsfrister berättigar aldrig köparen att häva ordern, såvida inte överskridandet av leveransfristen är sådant att det inte skäligen kan krävas att köparen vidmakthåller avtalet.
 2. Köparen är skyldig att ta emot varan vid den tidpunkt då den ställs till Köparens förfogande enligt Avtalet, även om den ställs till Köparens förfogande tidigare eller senare än avtalat.
 3. Om köparen vägrar att ta emot leverans eller underlåter att lämna information eller instruktioner som är nödvändiga för leveransen, har PTS rätt att lagra godset på köparens bekostnad och risk.
 4. Om Produkterna levereras av PTS eller en extern transportör har PTS rätt att debitera eventuella leveranskostnader om inte annat skriftligen avtalats. Dessa kommer då att faktureras separat om inte annat uttryckligen avtalats.
 5. Om PTS kräver information från Köparen som en del av fullgörandet av Avtalet, ska leveransperioden inte börja löpa förrän Köparen har gjort all information som är nödvändig för fullgörandet tillgänglig för PTS.
 6. Om PTS har angett en tidsfrist för leverans ska den vara indikativ. Längre leveranstider gäller för leverans utanför Nederländerna.
 7. PTS har rätt att leverera varor i delar, såvida inte detta frångås enligt avtal eller delleveransen saknar självständigt värde. PTS ska ha rätt att fakturera sådana leveranser separat.
 8. Leverans sker endast om samtliga fakturor är betalda, såvida inte annat uttryckligen avtalats. PTS förbehåller sig rätten att neka leverans om det finns välgrundade farhågor om utebliven betalning.

Artikel 7 – Förpackning och transport

 1. PTS åtar sig gentemot Köparen att förpacka det gods som ska levereras på ett ändamålsenligt sätt och att säkra det så att det når sin destination i gott skick vid normal användning.
 2. Om inte annat skriftligen överenskommits är alla leveranser inklusive mervärdesskatt (moms), emballage och förpackningsmaterial.
 3. Mottagande av gods utan anteckningar på fraktsedel eller kvitto skall anses som bevis för att emballaget var i gott skick vid leveranstillfället.

Artikel 8 – Granskning, klagomål

 1. Köparen som är konsument är skyldig att undersöka (eller låta undersöka) den levererade produkten vid leverans eller överlämnande, men under alla omständigheter inom 14 dagar från mottagandet av den levererade produkten, men endast för att packa upp eller använda den i den utsträckning som krävs för att bedöma om den är i behåll. Köparen ska därvid pröva om det som levereras till kvalitet och kvantitet motsvarar Avtalet och om Produkterna uppfyller de krav som ställs på dem i normal (handels)verksamhet. Om köparen är ett företag ska denne inom tre arbetsdagar efter mottagandet av produkten kontrollera om produkten uppfyller avtalet.
 2. Köparen är skyldig att undersöka och informera sig om hur Produkten ska användas och att testa Produkten i enlighet med bruksanvisningen. PTS tar inget ansvar för Köparens felaktiga användning av Produkten.
 3. Eventuella synliga fel eller brister ska skriftligen anmälas till PTS efter leverans på info@ptfetubeshop.com. Köpare som är konsument har en period på 14 dagar efter leverans för detta ändamål, Köpare som är företag har en period på 3 arbetsdagar efter leverans för detta ändamål. Köparen måste då returnera Produkten inom 7 arbetsdagar. Icke synliga fel eller brister måste anmälas inom 14 dagar från upptäckten, dock senast inom 6 månader från leveransen, dessa perioder gäller endast om köparen är konsument. Om Produkten skadas på grund av vårdslös hantering av Köparen själv är Köparen ansvarig för eventuell värdeminskning på Produkten.
 4. Om reklamation sker i rätt tid enligt föregående stycke är köparen fortfarande skyldig att betala för den köpta varan. Om Köparen önskar returnera felaktigt gods får detta endast ske efter skriftligt medgivande från PTS och på det sätt som PTS anger.
 5. Om konsumenten utnyttjar sin ångerrätt ska denne återlämna produkten och samtliga tillbehör, så långt det rimligen är möjligt, i originalskick och originalförpackning till PTS i enlighet med PTS returinstruktioner. De direkta kostnaderna för returförsändelser är på köparens bekostnad och risk.
 6. PTS har rätt att inleda en undersökning av de returnerade Produkternas äkthet och skick innan återbetalning sker.
 7. Återbetalningar till köparen kommer att behandlas så snart som möjligt, men betalningen kan ta upp till 30 dagar efter mottagandet av returen. Återbetalning kommer att ske till det kontonummer som tidigare angivits.
 8. Om säljaren utövar sin reklamationsrätt har säljaren inte rätt att skjuta upp sin betalningsskyldighet eller att kvitta utestående fakturor.
 9. Vid utebliven full leverans, och/eller om en eller flera Produkter saknas, och detta är hänförligt till PTS, ska PTS på Köparens begäran antingen skicka om den eller de Produkter som saknas eller annullera den återstående ordern. Produkternas mottagningsbevis är i detta avseende vägledande. Eventuell skada som köparen lidit till följd av (annan) omfattning av leveransen kan inte ersättas av PTS.

Artikel 9 – Priser

 1. Under Erbjudandets giltighetstid kommer priserna på de erbjudna Produkterna inte att höjas, förutom vid ändringar av momssatser.
 2. De priser som anges i Erbjudandet är inklusive moms för konsumenter. För företag anges priserna exklusive moms.
 3. De angivna priserna inkluderar inte fraktkostnader om inte annat överenskommits.
 4. De priser som anges i Erbjudandet är baserade på de kostnadsfaktorer som gäller vid tidpunkten för Avtalets ingående, såsom: import- och exporttullar, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter.
 5. När det gäller produkter eller råvaror för vilka det förekommer prisfluktuationer på finansmarknaden och som PTS inte har någon kontroll över, kan PTS erbjuda dessa produkter med rörliga priser. I Erbjudandet anges att priserna är riktpriser och kan komma att variera.

Artikel 10 – Fakturering

 1. Köparen kommer att få en momsfaktura med beställningen. På Köparens begäran kommer en kopia av momsfakturan att skickas via e-post.
 2. En faktura med 0% moms kan utfärdas till utländska företag på begäran. För onlinebeställningar kan ett internationellt momsregistreringsnummer anges. Dessa leveranser är då automatiskt undantagna från moms.
 3. För att minimera momsbedrägerier kräver PTS att leveransadressen överensstämmer med faktureringsadressen och den deklarerade adressen där företaget är skatteregistrerat. Om uppgifterna är lätt verifierbara kan leverans ske utan moms. I detta fall ska moms läggas till av fakturamottagaren, i enlighet med tillämpliga EU-direktiv.

Artikel 11 – Betalnings- och inkassopolicy

 1. Betalning ska helst ske i förskott i den valuta som fakturan är utställd i och på angivet sätt. Betalning kan göras med IBAN genom att genomföra en banköverföring eller internetbetalning, betalning kan också göras med betalkort, kreditkort eller genom andra angivna betalningsmetoder.
 2. Parterna kan också komma överens om att köparen ska betala ett förskott. Detta är endast möjligt för beställningar större än 2.000 euro.
 3. Under vissa förutsättningar är det möjligt för utvalda företag att leverera på kredit. För detta ändamål kommer PTS att göra en kreditupplysning. Vid överskridande av avtalad betalningstid äger PTS rätt att ensidigt ändra avtalade villkor.
 4. Köparen kan inte härleda några rättigheter eller förväntningar från en uppskattning som gjorts i förväg, såvida inte parterna uttryckligen har kommit överens om något annat.
 5. Köparen ska erlägga betalning i form av ett engångsbelopp till det kontonummer och de uppgifter om PTS som köparen har fått kännedom om. Parterna kan komma överens om en annan betalningsperiod endast efter uttryckligt och skriftligt medgivande från PTS.
 6. Om en periodisk betalningsskyldighet för köparen avtalas, ska PTS ha rätt att skriftligen justera tillämpliga priser och tariffer med en tidsfrist på 3 månader.
 7. Vid likvidation, konkurs, kvarstad eller betalningsinställelse hos Köparen ska PTS fordringar på Köparen omedelbart förfalla till betalning.
 8. PTS ska ha rätt att använda betalningar från Köparen i första hand för att reducera kostnader, därefter för att reducera upplupen ränta och slutligen för att reducera kapitalbeloppet och löpande ränta. PTS får, utan att därigenom komma i dröjsmål, avvisa ett betalningserbjudande om Köparen anger en annan fördelningsordning. PTS kan vägra full återbetalning av kapitalbeloppet, om detta inte också inkluderar upplupen och löpande ränta samt kostnader.
 9. Om Köparen inte uppfyller sin betalningsskyldighet och inte har uppfyllt sin skyldighet inom den betalningsperiod på 30 dagar som fastställts för den, är Köparen, som är ett Företag, i dröjsmål. Köparen som är konsument kommer först att få en skriftlig påminnelse med en period på 14 dagar från dagen för påminnelsen för att fortfarande uppfylla betalningsskyldigheten med en indikation på de utomrättsliga kostnaderna om konsumenten inte uppfyller sina skyldigheter inom den perioden, innan han är i dröjsmål.
 10. Från och med den dag då Köparen är i dröjsmål har PTS, utan ytterligare meddelande om dröjsmål, rätt till lagstadgad (kommersiell) ränta från den första dagen av dröjsmålet till full betalning och ersättning för utomrättsliga kostnader i enlighet med artikel 6:96 i den nederländska civillagen som ska beräknas i enlighet med den graderade skalan från dekretet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader av den 1 juli 2012.
 11. Om PTS har haft fler eller högre kostnader än vad som är skäligen påkallat, ska dessa kostnader vara ersättningsgilla. Uppkomna rättegångs- och exekutionskostnader ska också bäras av köparen.

Artikel 12 – Behållande av äganderätt

 1. Alla varor som levereras av PTS ska förbli PTS egendom till dess att Köparen har uppfyllt alla efterföljande skyldigheter som följer av alla Avtal som ingåtts med PTS.
 2. Köparen har inte rätt att pantsätta eller på annat sätt belasta de varor som omfattas av äganderättsförbehållet om äganderätten ännu inte har övergått i sin helhet.
 3. Om tredje man lägger beslag på gods som levererats med äganderättsförbehåll eller vill etablera eller göra gällande rätt till detta, är köparen skyldig att informera PTS så snart det skäligen kan förväntas.
 4. Om PTS önskar utöva sin äganderätt enligt denna artikel, ger Köparen härmed ovillkorligt och oåterkalleligt tillstånd och bemyndigande till PTS eller tredje part som utsetts av PTS att beträda alla sådana platser där PTS egendom finns och att ta tillbaka sådana varor.
 5. PTS har rätt att behålla den eller de Produkter som köparen har köpt om köparen ännu inte har uppfyllt (till fullo) sina betalningsförpliktelser, trots att PTS har en skyldighet att överföra eller överlämna Produkterna. Efter att Köparen har fullgjort sina skyldigheter ska PTS göra sitt yttersta för att leverera de köpta Produkterna till Köparen så snart som möjligt, dock senast inom 20 arbetsdagar.
 6. Kostnader och andra (följd)skador som uppstår till följd av att de köpta Produkterna hålls kvar ska stå för Köparens räkning och risk och ska på begäran återbetalas till PTS av Köparen.

Artikel 13 – Garanti

 1. PTS garanterar att Produkterna överensstämmer med Avtalet, de specifikationer som anges i offerten, användbarhet och/eller sundhet samt de lagregler/förordningar som gäller vid tidpunkten för Avtalets ingående. Detta gäller även om den vara som ska levereras är avsedd att användas utomlands och köparen uttryckligen skriftligen har meddelat säljaren om denna användning vid tidpunkten för avtalets ingående. Köparen ansvarar för provning av produkterna för den specifika tillämpningen, vilket bör omfatta provning av tryck, diametertolerans, temperatur, färg, böjningsradie och kemisk beständighet.
 2. PTS garanterar att produkterna är FDA-, REACH- och RoHs-certifierade och överensstämmer med kraven. Om köparen så önskar kan certifieringarna begäras och inkluderas. PTS har inte EU-certifiering, köparen måste ta hand om detta själv.
 3. Produkten klarar temperaturer inom intervallet -190°C till 260°C. Beroende på den temperaturnivå som produkten kommer i kontakt med kan den slitas ut snabbare.

Artikel 14 – Bruksanvisning Produkter

 1. Köpare av produkter ska följa PTS föreskrifter och anvisningar.
 2. Köparen bör själv testa produkten innan den tas i bruk i samband med de olika tillämpningarna av bland annat temperatur, kemisk beständighet, diametertolerans, färg och böjningsradie. Om PTFE-slangarna bearbetas i en kopparprodukt är PTS aldrig ansvarigt för eventuella fel i denna produkt/applikation.

Artikel 15 – Upphävande och upplösning

 1. PTS äger rätt att avbryta fullgörandet av sina förpliktelser eller att häva Avtalet om Köparen helt eller delvis inte fullgör sina (betalnings-)förpliktelser enligt Avtalet.
 2. PTS har vidare rätt att utan domstols ingripande häva det mellan PTS och Köparen gällande Avtalet, i den mån det ännu inte har verkställts, om Köparen inte i rätt tid eller på ett korrekt sätt fullgör de skyldigheter som följer för Köparen av ett Avtal som ingåtts med PTS.
 3. Vidare ska PTS ha rätt att häva Avtalet utan föregående misskötsamhetsmeddelande om omständigheter uppkommer som är av sådan art att fullgörande av Avtalet blir omöjligt eller inte längre kan förväntas på ett rimligt och skäligt sätt, eller om andra omständigheter uppkommer som är av sådan art att en oförändrad fortsättning av Avtalet inte längre rimligen kan förväntas.
 4. Om Avtalet upplöses ska PTS fordringar mot Köparen omedelbart förfalla till betalning. Om PTS avbryter fullgörandet av sina förpliktelser ska PTS behålla sina anspråk enligt lag och Avtal.
 5. PTS förbehåller sig alltid rätten att kräva skadestånd.

Artikel 16 – Ansvarsbegränsning

 1. PTS ansvarar inte för följdskador, indirekta skador, utebliven vinst och/eller förluster, uteblivna besparingar och skador som uppstår till följd av användning av de levererade Produkterna är uteslutna. För Konsument gäller en begränsning i enlighet med vad som är tillåtet enligt 7:24(2) JB.
 2. PTS är inte ansvarigt för och/eller skyldigt att reparera skador som orsakats av användningen av produkten. PTS tillhandahåller strikta bruksanvisningar som ska följas av köparen. Eventuella skador på Produkterna till följd av användning är uttryckligen undantagna från ansvar. Köparen måste själv undersöka om de levererade Produkterna har de egenskaper som krävs för den specifika användningen.
 3. PTS ansvarar inte för skada som är eller kan vara en följd av någon handling eller underlåtenhet till följd av (ofullständig och/eller felaktig) information på webbplatsen/webbplatserna eller från länkade webbplatser.
 4. PTS ansvarar inte för eventuella fel och/eller oegentligheter i webbplatsens funktionalitet och är inte ansvarig för funktionsstörningar eller otillgänglighet av webbplatsen av någon anledning.
 5. PTS garanterar inte korrekt och fullständig överföring av innehållet i och e-postmeddelanden som skickas av/på uppdrag av PTS, eller att de tas emot i rätt tid.
 6. Alla anspråk från köparen på grund av brister hos PTS förfaller om de inte skriftligen och med angivande av skäl anmälts till PTS inom ett år från det att köparen fick kännedom om eller rimligen kunde ha fått kännedom om de omständigheter på vilka köparen grundar sina anspråk. Köparens alla anspråk ska under alla omständigheter upphöra att gälla ett år efter det att Avtalet har upphört att gälla.

Artikel 17 – Force majeure

 1. PTS ska inte vara ansvarig om PTS till följd av force majeure-situation inte kan fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet och inte heller om PTS är förhindrad att fullgöra någon skyldighet till följd av en omständighet som PTS inte kan lastas för och som inte heller följer av lag, författning eller god sed.
 2. Med force majeure avses i varje fall, men inte begränsat till, vad som i lag och rättspraxis anses gälla i detta hänseende, (i) Force majeure hos PTS leverantörer, (ii) underlåtenhet att korrekt uppfylla skyldigheter för leverantörer som föreskrivits eller rekommenderats till PTS av köparen, (iii) felaktigheter i tredje parts artiklar, utrustning, programvara eller material, (iv) statliga åtgärder, (v) elavbrott, (vi) Störning av internet, datanätverk och telekommunikationsanläggningar (t.ex. på grund av cyberbrott och hackning), (vii) Naturkatastrofer, (viii) Krig och terroristattacker, (ix) Allmänna transportproblem, (x) strejker i PTS:s företag och (xi) andra situationer som enligt PTS uppfattning ligger utanför dess kontroll och som tillfälligt eller permanent förhindrar fullgörandet av dess skyldigheter.
 3. PTS ska ha rätt att åberopa force majeure om den omständighet som förhindrar (vidare) fullgörande inträffar efter det att PTS skulle ha fullgjort sitt åtagande.
 4. Parterna får upphäva sina skyldigheter enligt Avtalet under den tid som force majeure pågår. Om denna period varar längre än två månader har vardera parten rätt att säga upp Avtalet, utan skyldighet att ersätta den andra parten för skada.
 5. I den mån PTS redan delvis har uppfyllt sina åtaganden enligt Avtalet eller kommer att kunna uppfylla dem vid tidpunkten för uppkomsten av force majeure, och i den mån självständigt värde kan hänföras till den del som redan har uppfyllts respektive ska uppfyllas, ska PTS ha rätt att fakturera sådan del separat. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om den vore ett separat Avtal.

Artikel 18 – Överföring av risk

Risken för förlust av eller skada på de produkter som är föremål för avtalet ska övergå till köparen som är ett företag vid den tidpunkt då varorna lämnar PTS lager. För konsumenter övergår ovannämnda risk till köparen om produkterna överlämnas i köparens besittning. Detta är fallet om Produkterna har levererats till Köparens leveransadress.

Artikel 19 – Immateriella rättigheter

 1. Alla immateriella rättigheter och upphovsrätter som tillhör PTS tillhör uteslutande PTS och överförs inte till Köparen.
 2. Köparen är förbjuden att avslöja och/eller reproducera, ändra eller göra tillgängligt för tredje part dokument som omfattas av PTS immateriella rättigheter och upphovsrätt utan föregående skriftligt medgivande från PTS. Om Köparen önskar göra ändringar i av PTS levererade artiklar måste PTS uttryckligen godkänna de avsedda ändringarna.
 3. Köparen är förbjuden att använda Produkterna som omfattas av PTS immateriella rättigheter på annat sätt än vad som överenskommits i Avtalet.

Artikel 20 – Integritet, databehandling och säkerhet

 1. PTS hanterar köparens och webbplatsbesökarnas (person)uppgifter med omsorg. Om så önskas kommer PTS att informera den berörda personen.
 2. Om PTS enligt Avtalet ska tillhandahålla informationssäkerhet ska sådan säkerhet uppfylla överenskomna specifikationer och en säkerhetsnivå som inte är orimlig med hänsyn till teknikens utveckling, uppgifternas känslighet och därmed sammanhängande kostnader.

Artikel 21 – Klagomål

 1. Om Köparen inte är nöjd med PTS Produkter och/eller har klagomål på (genomförandet av) Avtalet, är Köparen skyldig att rapportera dessa klagomål så snart som möjligt, men senast inom 14 kalenderdagar efter det relevanta tillfället som ledde till klagomålet. Klagomål kan rapporteras till info@ptfetubeshop.com med ämnesraden “Klagomål”.
 2. Klagomålet måste vara tillräckligt underbyggt och/eller förklarat av köparen för att PTS ska kunna beakta klagomålet.
 3. PTS ska besvara klagomålet i sak så snart som möjligt, dock senast 14 kalenderdagar efter mottagandet av klagomålet.
 4. Parterna kommer att försöka nå en gemensam lösning.

Artikel 22 – Tillämplig lag

 1. Alla avtal mellan PTS och köparen ska regleras av nederländsk lag. Tillämpligheten av (CISG) Wienkonventionen om försäljning är uttryckligen utesluten.
 2. Vid tolkning av innehållet i och omfattningen av dessa allmänna villkor ska den nederländska texten alltid ha företräde. PTS äger rätt att ensidigt ändra dessa allmänna villkor.
 3. Alla tvister som uppstår från eller till följd av avtalet mellan PTS och köparen ska avgöras av den behöriga domstolen i Zeeland-West Brabant, plats Breda, såvida inte bestämmelser i tvingande lag leder till jurisdiktion för en annan domstol.

Breda, den 19 januari 2021

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.