Caută
Close this search box.

Termeni și condiții generale PTFE Tube Shop B.V.

Besloten vennootschap PTFE Tube Shop B.V. (denumită în continuare “PTS”) este înregistrată la Camera de Comerț cu numărul 81157118 și are sediul social la Baarschot 20B (4817ZZ) în Breda.

Articolul 1 – Definiții

 1. În acești termeni și condiții generale, termenii de mai jos sunt utilizați în următorul sens, cu excepția cazului în care se specifică în mod expres altfel:
 2. Ofertă: Orice ofertă scrisă adresată Cumpărătorului de a furniza Produse de către Vânzător, de care acești termeni și condiții sunt indisolubil legați.
 3. Societate: Persoană fizică sau juridică care acționează în cadrul unei profesii sau al unei afaceri.
 4. Consumator: Persoana fizică care nu acționează în exercitarea unei profesii sau a unei întreprinderi.
 5. Cumpărător: Societatea sau consumatorul care încheie un contract (la distanță) cu vânzătorul.
 6. Acord: Contractul de vânzare (la distanță) pentru vânzarea și livrarea produselor achiziționate de către cumpărător de la PTS.
 7. Produse: Produsele oferite de PTS sunt furtunuri PTFE.
 8. Vânzător: Furnizorul de produse către Cumpărător, denumit în continuare: STP.
 9. Site web: Site-ul web pe care sunt oferite Produsele PTS este: https://pfatubeshop.com/.

Articolul 2 – Aplicabilitate

 1. Acești termeni și condiții generale se aplică oricărei oferte din partea PTS și oricărui contract între PTS și un cumpărător și oricărui produs oferit de PTS.
 2. Înainte de încheierea unui contract (la distanță), cumpărătorului i se vor pune la dispoziție acești termeni și condiții generale. În cazul în care acest lucru nu este posibil în mod rezonabil, PTS va indica Cumpărătorului modul în care acesta poate vizualiza termenii și condițiile generale, care sunt în orice caz publicate pe site-ul web al PTS, astfel încât Cumpărătorul să poată salva cu ușurință acești termeni și condiții generale pe un suport de date durabil.
 3. În situații excepționale, se poate deroga de la acești termeni și condiții generale dacă se convine în mod explicit în scris cu PTS.
 4. Acești termeni și condiții generale se aplică, de asemenea, acordurilor suplimentare, modificate și ulterioare încheiate cu cumpărătorul. Orice condiții generale și/sau de cumpărare ale cumpărătorului sunt respinse în mod expres.
 5. În cazul în care una sau mai multe dispoziții ale acestor termeni și condiții generale sunt parțial sau în întregime nule sau anulate, celelalte dispoziții ale acestor termeni și condiții generale rămân în vigoare, iar dispoziția (dispozițiile) nulă (anulate) se înlocuiește (se înlocuiesc) cu o dispoziție cu același conținut ca și dispoziția inițială.
 6. Incertitudinile privind conținutul, interpretarea sau situațiile care nu sunt reglementate în acești termeni și condiții generale vor fi evaluate și explicate în conformitate cu spiritul acestor termeni și condiții generale.
 7. În cazul în care în prezentele condiții generale se face referire la ea/el/el, aceasta trebuie interpretată ca o referire la el/el, dacă și în măsura în care este cazul.

Articolul 3 – Oferta

 1. Toate ofertele făcute de PTS nu sunt obligatorii, cu excepția cazului în care se specifică altfel în mod expres în scris. În cazul în care oferta este limitată sau valabilă în anumite condiții, acest lucru va fi menționat în mod explicit în ofertă. O ofertă nu există până când nu este prezentată în scris.
 2. Oferta făcută de PTS este fără obligații. STP va fi obligat de Ofertă numai dacă acceptarea acesteia este confirmată în scris de către Cumpărător în termen de 30 de zile sau dacă Cumpărătorul a plătit deja suma datorată. Cu toate acestea, PTS are dreptul de a refuza un Contract cu un potențial Cumpărător pentru un motiv justificat de PTS.
 3. Oferta conține o descriere exactă a Produsului oferit cu prețurile corespunzătoare. Descrierea este suficient de detaliată pentru a permite cumpărătorului să facă o evaluare adecvată a ofertei. Greșelile sau erorile evidente din Ofertă nu pot obliga PTS. Toate ilustrațiile și datele specifice din Ofertă sunt doar orientative și nu pot constitui un motiv de compensare sau de reziliere a Contractului (la distanță). Orice abatere în cadrul marjei indicate în tabelul de pe site-ulPTS nu constituie un motiv de compensare sau de reziliere a acordului. STP utilizează o marjă de eroare și o toleranță în măsurarea abaterii de la aceasta nu constituie un motiv de răspundere.
 4. Cumpărătorul ar trebui să verifice dacă Produsul este potrivit pentru locul în care Cumpărătorul intenționează să îl utilizeze, acest lucru poate fi făcut de către Cumpărător folosind informațiile de pe site-ul web al PTS. În cazul în care Cumpărătorul are îndoieli cu privire la conformitatea produsului și a specificațiilor menționate în Ofertă, Cumpărătorul trebuie să le facă inspecta. Caracteristicile produsului, așa cum sunt enumerate pe site-ul web, sunt doar o referință, utilizarea specifică a produselor poate afecta proprietățile necesare. Caracteristicile produselor prezentate pe site nu sunt niciodată obligatorii, iar Cumpărătorul este responsabil pentru testarea Produselor.
 5. Termenele de livrare și termenele limită menționate în oferta STP sunt orientative și, dacă sunt depășite, nu dau dreptul cumpărătorului de a rezilia sau de a solicita daune-interese, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel.
 6. O ofertă compozită nu obligă STP să livreze o parte din bunurile incluse în ofertă sau în ofertă la o parte din prețul ofertat.
 7. În cazul și în măsura în care există o ofertă, aceasta nu se aplică în mod automat comenzilor repetate. Ofertele sunt valabile doar până la epuizarea stocurilor și sunt valabile așa cum sunt.

Articolul 4 – Încheierea acordului

 1. Contractul intră în vigoare în momentul în care Cumpărătorul a acceptat o ofertă din partea PTS prin plata Produsului respectiv sau dacă Cumpărătorul a fost de acord în mod expres cu oferta și PTS a confirmat acest lucru.
 2. O ofertă poate fi făcută de PTS prin intermediul site-ului web, prin e-mail și prin telefon.
 3. În cazul în care Cumpărătorul a acceptat Oferta prin încheierea unui Contract cu PTS, PTS va confirma Contractul cu Cumpărătorul în scris, cel puțin prin e-mail.
 4. În cazul în care acceptarea se abate (în puncte minore) de la Ofertă, STP nu va fi obligat să o respecte.
 5. PTS nu este obligat de o ofertă dacă cumpărătorul s-ar fi putut aștepta în mod rezonabil sau ar fi trebuit să înțeleagă că oferta conține o greșeală evidentă sau o greșeală de scriere. Cumpărătorul nu poate beneficia de niciun drept în urma acestei greșeli sau scăpări.
 6. Dreptul de retragere este exclus în cazul în care cumpărătorul este o întreprindere. Cumpărătorul, în calitate de consumator, este îndreptățit să își exercite dreptul de retragere în termenul legal. În cazul în care se aplică revocarea, cumpărătorul va manipula produsul și ambalajul acestuia cu grijă. Acesta trebuie să despacheteze sau să utilizeze produsul numai în măsura în care este necesar pentru a stabili natura, caracteristicile și funcționarea produsului. Costurile directe de returnare a produsului sunt suportate de către cumpărător.
 7. Produsele care nu pot fi returnate din motive (de igienă, personalizare etc.) sunt excluse din dreptul de retragere. Acest lucru este menționat în mod expres în ofertă.

Articolul 5 – Executarea acordului

 1. STP execută acordul în cea mai bună măsură a cunoștințelor și capacităților sale.
 2. În cazul și în măsura în care este necesar pentru executarea corespunzătoare a contractului, STP are dreptul de a încredința anumite lucrări unor terți, la propria sa discreție.
 3. Cumpărătorul se asigură că toate datele pe care STP le indică ca fiind necesare sau pe care cumpărătorul ar trebui să le înțeleagă în mod rezonabil că sunt necesare pentru executarea contractului sunt furnizate la timp către STP. În cazul în care orice date necesare pentru executarea contractului nu sunt furnizate la PTS în timp util, PTS are dreptul de a suspenda executarea contractului.
 4. În executarea contractului, STP nu este obligat sau obligată să urmeze instrucțiunile Cumpărătorului dacă acestea modifică conținutul sau domeniul de aplicare al contractului. În cazul în care instrucțiunile au ca rezultat o muncă suplimentară pentru PTS, cumpărătorul este obligat să plătească costurile suplimentare sau suplimentare în consecință.
 5. STP poate solicita o garanție din partea cumpărătorului sau plata integrală în avans înainte de a proceda la executarea contractului.
 6. PTS nu este răspunzător pentru niciun prejudiciu, indiferent de natura acestuia, cauzat de faptul că PTS se bazează pe date incorecte și/sau incomplete furnizate de către cumpărător, cu excepția cazului în care PTS avea cunoștință de această inexactitate sau incompletitudine.
 7. Cumpărătorul va despăgubi PTS pentru orice pretenții din partea unor terțe părți care suferă daune în legătură cu executarea contractului și care sunt imputabile cumpărătorului.

Articolul 6 – Livrare

 1. În cazul în care începerea, progresul sau (on)livrarea contractului este întârziată deoarece, de exemplu, Cumpărătorul nu a furnizat toate informațiile solicitate sau nu a furnizat toate informațiile solicitate în timp util, nu a oferit o cooperare suficientă, PTS nu a primit (avansul) plata în timp util sau orice întârziere este cauzată de alte circumstanțe care nu depind de PTS, PTS are dreptul la o prelungire rezonabilă a perioadei de (on)livrare. Toate condițiile (de livrare) convenite nu sunt niciodată termene limită. Cumpărătorul notifică PTS în scris cu privire la neîndeplinirea obligațiilor și îi acordă o perioadă de timp rezonabilă pentru a continua livrarea. Cumpărătorul nu are dreptul la nicio despăgubire din cauza întârzierii rezultate. Depășirea termenelor nu dă niciodată dreptul Cumpărătorului de a anula comanda, cu excepția cazului în care depășirea termenului de livrare este de așa natură încât nu se poate cere în mod rezonabil Cumpărătorului să mențină contractul.
 2. Cumpărătorul este obligat să accepte bunurile în momentul în care acestea îi sunt puse la dispoziție în temeiul contractului, chiar dacă acestea îi sunt oferite mai devreme sau mai târziu decât s-a convenit.
 3. În cazul în care Cumpărătorul refuză să preia livrarea sau nu furnizează informațiile sau instrucțiunile necesare pentru livrare, PTS are dreptul de a depozita bunurile pe cheltuiala și pe riscul Cumpărătorului.
 4. În cazul în care produsele sunt livrate de PTS sau de un transportator extern, PTS are dreptul de a percepe orice costuri de livrare, cu excepția cazului în care se convine altfel în scris. Acestea vor fi apoi facturate separat, cu excepția cazului în care se convine în mod expres altfel.
 5. În cazul în care PTS solicită informații de la Cumpărător ca parte a executării Contractului, perioada de livrare nu va începe până când Cumpărătorul nu pune la dispoziția PTS toate informațiile necesare pentru executare.
 6. În cazul în care STP a specificat un termen de livrare, acesta este orientativ. Pentru livrările în afara Țărilor de Jos se aplică termene de livrare mai lungi.
 7. PTS are dreptul de a livra bunurile în părți, cu excepția cazului în care acest lucru nu este prevăzut în contract sau dacă livrarea parțială nu are o valoare independentă. PTS are dreptul de a factura aceste livrări separat.
 8. Livrările vor fi efectuate numai dacă toate facturile au fost achitate, cu excepția cazului în care s-a convenit în mod expres altfel. PTS își rezervă dreptul de a refuza livrarea în cazul în care există temeri bine întemeiate de neplată.

Articolul 7 – Ambalare și transport

 1. PTS se obligă față de Cumpărător să ambaleze în mod corespunzător bunurile care urmează să fie livrate și să le fixeze în așa fel încât acestea să ajungă la destinație în stare bună în condiții normale de utilizare.
 2. Cu excepția cazului în care se convine altfel în scris, toate livrările includ taxa pe vânzări (TVA), ambalajul și materialele de ambalare.
 3. Acceptarea mărfurilor fără mențiuni pe scrisoarea de trăsură sau pe chitanță este considerată ca fiind o dovadă că ambalajul era în stare bună la momentul livrării.

Articolul 8 – Examinare, reclamații

 1. Cumpărătorul, care este un consumator, este obligat să examineze produsul livrat (sau să îl facă să fie examinat) la momentul livrării sau al predării, dar în orice caz în termen de 14 zile de la primirea produsului livrat, dar numai pentru a-l despacheta sau utiliza în măsura în care este necesar pentru a evalua dacă este păstrat. În acest sens, Cumpărătorul examinează dacă calitatea și cantitatea produselor livrate corespund celor prevăzute în Contract și dacă produsele îndeplinesc cerințele care le sunt aplicabile în cadrul unor tranzacții (comerciale) normale. În cazul în care cumpărătorul este o societate, acesta trebuie să verifice produsul în termen de trei zile lucrătoare de la primirea acestuia dacă produsul îndeplinește prevederile acordului.
 2. Cumpărătorul este obligat să examineze și să se informeze cu privire la modul de utilizare a produsului și să testeze produsul în conformitate cu instrucțiunile de utilizare. PTS nu își asumă nicio răspundere pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului de către cumpărător.
 3. Orice defecte sau lipsuri vizibile trebuie să fie raportate în scris la PTS după livrare la adresa info@ptfetubeshop.com. În acest scop, cumpărătorul care este un consumator are la dispoziție o perioadă de 14 zile de la livrare, iar cumpărătorul care este o întreprindere are la dispoziție o perioadă de 3 zile lucrătoare de la livrare. Cumpărătorul trebuie apoi să returneze produsul în termen de 7 zile lucrătoare. Defectele sau lipsurile invizibile trebuie să fie raportate în termen de 14 zile de la descoperire, dar cel târziu în termen de 6 luni de la livrare, aceste perioade se aplică numai în cazul în care cumpărătorul este un consumator. În cazul în care produsul este deteriorat din cauza unei manipulări neglijente din partea cumpărătorului însuși, cumpărătorul este răspunzător pentru orice depreciere a valorii produsului.
 4. În cazul în care, în conformitate cu alineatul precedent, se face o reclamație în timp util, cumpărătorul rămâne obligat să plătească bunurile achiziționate. În cazul în care cumpărătorul dorește să returneze bunurile defecte, acest lucru se va face numai cu acordul prealabil scris al PTS și în modul specificat de PTS.
 5. În cazul în care consumatorul își exercită dreptul de retragere, acesta va returna produsul și toate accesoriile, în măsura în care este posibil, în starea și ambalajul original, în conformitate cu instrucțiunile de returnare ale PTS. Costurile directe pentru expedierile de retur sunt suportate de cumpărător și pe riscul acestuia.
 6. PTS are dreptul de a iniția o investigație privind autenticitatea și starea produselor returnate înainte de a efectua o rambursare.
 7. Rambursările către cumpărător vor fi procesate cât mai curând posibil, dar plata poate dura până la 30 de zile de la primirea returului. Rambursarea se va face în contul cu numărul de cont furnizat anterior.
 8. În cazul în care vânzătorul își exercită dreptul de reclamație, acesta nu are dreptul de a-și suspenda obligația de plată și nici de a compensa facturile restante.
 9. În lipsa unei livrări complete și/sau în cazul în care unul sau mai multe produse lipsesc, iar acest lucru este imputabil PTS, PTS, la cererea cumpărătorului, fie retrimite produsul (produsele) lipsă, fie anulează comanda rămasă. Confirmarea de primire a produselor este importantă în acest sens. Orice daune suferite de către cumpărător ca urmare a domeniului de aplicare (diferit) al livrării nu pot fi recuperate de la PTS.

Articolul 9 – Prețuri

 1. În perioada de valabilitate a ofertei, prețurile produselor oferite nu vor fi majorate, cu excepția cazului în care se modifică cotele de TVA.
 2. Prețurile menționate în ofertă includ TVA pentru consumatori. Pentru companii, prețurile sunt indicate fără TVA.
 3. Prețurile indicate nu includ costurile de transport, cu excepția cazului în care se convine altfel.
 4. Prețurile menționate în Ofertă se bazează pe factorii de cost aplicabile la momentul încheierii Contractului, cum ar fi: taxele de import și export, costurile de transport și descărcare, asigurarea și orice taxe și impozite.
 5. În cazul Produselor sau materiilor prime pentru care există fluctuații de preț pe piața financiară și asupra cărora PTS nu are niciun control, PTS poate oferi aceste Produse cu prețuri variabile. Oferta precizează că prețurile sunt prețuri orientative și pot fluctua.

Articolul 10 – Facturarea

 1. Cumpărătorul va primi o factură cu TVA odată cu comanda. La cererea cumpărătorului, o copie a facturii de TVA va fi trimisă prin e-mail.
 2. La cerere, se poate emite o factură cu TVA 0% pentru societățile străine. Pentru comenzile online, se poate specifica un număr internațional de TVA. Aceste livrări sunt apoi scutite automat de TVA.
 3. Pentru a reduce la minimum frauda în materie de TVA, PTS solicită ca adresa de livrare să corespundă cu adresa de facturare și cu adresa declarată la care este înregistrată compania în scopuri fiscale. În cazul în care datele sunt ușor de verificat, livrarea se poate face fără TVA. În acest caz, TVA trebuie adăugată de către destinatarul facturii, în conformitate cu directivele UE aplicabile.

Articolul 11 – Politica de plată și de colectare

 1. De preferință, plata trebuie efectuată în avans în moneda în care a fost facturată, prin metoda indicată. Plata poate fi efectuată cu IBAN prin efectuarea unui transfer bancar sau a unei plăți prin internet, plata poate fi efectuată, de asemenea, prin card de debit, card de credit sau prin alte metode de plată desemnate.
 2. Părțile pot conveni, de asemenea, ca Cumpărătorul să plătească un avans. Acest lucru este posibil numai pentru comenzi mai mari de 2.000 de euro.
 3. În anumite condiții, este posibil ca societățile selectate să livreze pe credit. În acest scop, PTS va efectua o verificare a creditului. În cazul în care perioada de plată convenită este depășită, PTS are dreptul de a modifica unilateral condițiile convenite.
 4. Cumpărătorul nu poate obține drepturi sau așteptări de pe urma unei estimări emise în avans, cu excepția cazului în care părțile au convenit în mod expres altfel.
 5. Cumpărătorul efectuează plata într-o sumă forfetară la numărul de cont și la detaliile STP care i-au fost comunicate. Părțile pot conveni asupra unei perioade de plată diferite numai cu acordul explicit și scris al STP.
 6. În cazul în care se convine asupra unei obligații de plată periodică a Cumpărătorului, STP are dreptul de a ajusta în scris prețurile și tarifele aplicabile, cu condiția unei perioade de 3 luni.
 7. În caz de lichidare, faliment, sechestru sau suspendare a plăților cumpărătorului, creanțele STP față de cumpărător devin imediat exigibile și plătibile.
 8. STP are dreptul de a aplica plățile efectuate de către cumpărător mai întâi pentru a reduce costurile, apoi pentru a reduce dobânda datorată și, în final, pentru a reduce suma principală și dobânda curentă. STP poate refuza o ofertă de plată, fără a se afla astfel în întârziere, în cazul în care Cumpărătorul desemnează o altă ordine de alocare. STP poate refuza rambursarea integrală a sumei principale, dacă aceasta nu include și dobânda acumulată și curentă, precum și costurile.
 9. În cazul în care cumpărătorul nu își îndeplinește obligația de plată și nu și-a îndeplinit obligația în termenul de plată de 30 de zile stabilit pentru aceasta, cumpărătorul, în calitate de societate, se află în incapacitate de plată. Cumpărătorul, în calitate de consumator, va primi mai întâi o atenționare scrisă cu o perioadă de 14 zile de la data atenționării pentru a-și îndeplini în continuare obligația de plată, cu indicarea costurilor extrajudiciare în cazul în care consumatorul nu își îndeplinește obligațiile în această perioadă, înainte de a fi în întârziere.
 10. De la data la care cumpărătorul se află în întârziere, PTS are dreptul, fără o altă notificare de întârziere, la dobânda legală (comercială) din prima zi de întârziere până la plata integrală și la despăgubiri pentru costurile extrajudiciare în conformitate cu articolul 6:96 din Codul civil olandez, care se calculează în conformitate cu scara progresivă din Decretul privind despăgubirile pentru costurile de colectare extrajudiciară din 1 iulie 2012.
 11. În cazul în care STP a suportat costuri mai mari sau mai mari care sunt necesare în mod rezonabil, aceste costuri sunt eligibile pentru rambursare. Costurile judiciare și de executare suportate sunt, de asemenea, suportate de către cumpărător.

Articolul 12 – Păstrarea titlului de proprietate

 1. Toate bunurile livrate de PTS rămân în proprietatea PTS până când Cumpărătorul își îndeplinește toate obligațiile următoare care decurg din toate Contractele încheiate cu PTS.
 2. Cumpărătorul nu este autorizat să gajeze sau să greveze în alt mod bunurile care fac obiectul rezervei de proprietate dacă proprietatea nu a fost încă transferată în întregime.
 3. În cazul în care terții pun sechestru pe bunurile livrate sub rezerva proprietății sau doresc să stabilească sau să își revendice drepturile asupra acestora, cumpărătorul este obligat să informeze PTS cât mai curând posibil.
 4. În cazul în care PTS dorește să își exercite drepturile de proprietate prevăzute în prezentul articol, cumpărătorul acordă prin prezenta permisiunea și autorizația necondiționată și irevocabilă PTS sau oricăror terțe părți desemnate de PTS de a intra în toate aceste locuri în care se află proprietatea PTS și de a prelua aceste bunuri.
 5. PTS are dreptul de a reține produsul (produsele) achiziționat (achiziționate) de către Cumpărător, în cazul în care Cumpărătorul nu și-a îndeplinit încă (în totalitate) obligațiile de plată, în ciuda obligației de a transfera sau de a preda produsul (produsele) de către PTS. După ce Cumpărătorul și-a îndeplinit obligațiile, PTS depune toate eforturile pentru a livra Cumpărătorului produsele achiziționate cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de 20 de zile lucrătoare.
 6. Costurile și alte daune (indirecte) care rezultă din reținerea Produselor achiziționate vor fi în contul și pe riscul Cumpărătorului și vor fi rambursate către PTS de către Cumpărător la cerere.

Articolul 13 – Garanția

 1. PTS garantează că Produsele sunt conforme cu Contractul, cu specificațiile menționate în ofertă, cu gradul de utilizare și/sau de soliditate și cu normele/regulamentele legale în vigoare la momentul încheierii Contractului. Acest lucru este valabil și în cazul în care bunurile care urmează să fie livrate sunt destinate utilizării în străinătate, iar cumpărătorul a notificat în mod expres și în scris vânzătorul cu privire la această utilizare în momentul încheierii contractului. Cumpărătorul este responsabil pentru testarea produselor pentru aplicația specifică, care ar trebui să includă testarea pentru presiune, toleranță la diametru, temperatură, culoare, rază de curbură și rezistență chimică.
 2. PTS garantează că produsele sunt certificate și conforme cu FDA, REACH și RoHs. Dacă cumpărătorul dorește, certificatele pot fi solicitate și incluse. PTS nu are certificare UE, cumpărătorul trebuie să se ocupe singur de acest lucru.
 3. Produsul are capacitatea de a suporta temperaturi cuprinse între -190°C și 260°C. În funcție de nivelul de temperatură cu care Produsul intră în contact, acesta se poate uza mai repede.

Articolul 14 – Instrucțiuni de utilizare Produse

 1. Cumpărătorul de produse trebuie să respecte reglementările și instrucțiunile STP.
 2. Cumpărătorul ar trebui să testeze produsul înainte de a-l pune în funcțiune în legătură cu diversele aplicații de temperatură, rezistență chimică, toleranță la diametru, culoare și rază de curbură, printre altele. În cazul în care furtunurile din PTFE sunt prelucrate într-un produs din cupru, PTS nu este niciodată responsabil pentru orice defecțiune a acestui produs/aplicație.

Articolul 15 – Suspendarea și dizolvarea

 1. STP este autorizat să suspende îndeplinirea obligațiilor sale sau să rezilieze Contractul în cazul în care Cumpărătorul nu își îndeplinește integral sau parțial obligațiile (de plată) care îi revin în temeiul Contractului.
 2. În plus, PTS are dreptul de a dizolva Contractul existent între el și Cumpărător, în măsura în care acesta nu a fost încă executat, fără intervenție judiciară, dacă Cumpărătorul nu își îndeplinește, în timp util sau în mod corespunzător, obligațiile care îi revin în temeiul oricărui Contract încheiat cu PTS.
 3. În plus, STP este autorizat să rezilieze contractul fără o notificare prealabilă de punere în întârziere în cazul în care apar circumstanțe de așa natură încât îndeplinirea contractului devine imposibilă sau nu se mai poate aștepta în mod rezonabil și echitabil sau dacă apar alte circumstanțe de așa natură încât nu se mai poate aștepta în mod rezonabil continuarea nealterată a contractului.
 4. În cazul în care acordul este dizolvat, creanțele PTS față de cumpărător sunt imediat exigibile și plătibile. În cazul în care STP își suspendă îndeplinirea obligațiilor sale, acesta își păstrează creanțele în temeiul legii și al acordului.
 5. PTS își păstrează dreptul de a solicita despăgubiri în orice moment.

Articolul 16 – Limitarea răspunderii

 1. PTS nu va fi răspunzător pentru daune indirecte, daune indirecte, pierderi de profit și/sau pierderi suferite, economii ratate și daune rezultate din utilizarea produselor livrate sunt excluse. În cazul Consumatorului, se aplică o limitare în conformitate cu ceea ce este permis în conformitate cu secțiunea 7:24(2) din Codul civil.
 2. PTS nu este răspunzător și/sau obligat să repare daunele cauzate de utilizarea produsului. PTS furnizează instrucțiuni stricte de utilizare care trebuie respectate de către cumpărător. Orice deteriorare a produselor care rezultă din utilizare este exclusă în mod expres din răspundere. Cumpărătorul trebuie să examineze el însuși dacă produsele livrate îndeplinesc proprietățile necesare pentru utilizarea specifică.
 3. PTS nu este responsabil pentru niciun prejudiciu care este sau poate fi rezultatul oricărui act sau omisiune ca urmare a informațiilor (imperfecte și/sau incorecte) de pe site-ul (site-urile) web sau de pe site-urile web legate.
 4. PTS nu este responsabil pentru orice erori și/sau nereguli în funcționalitatea site-ului web și nu este răspunzător pentru disfuncționalitățile sau indisponibilitatea site-ului web din orice motiv.
 5. PTS nu garantează transmiterea corectă și completă a conținutului și a e-mailurilor trimise de către/în numele PTS, nici primirea lor la timp.
 6. Toate pretențiile cumpărătorului datorate unor deficiențe din partea STP devin caduce dacă nu sunt raportate în scris la STP, cu indicarea motivelor, în termen de un an de la data la care cumpărătorul a luat cunoștință sau ar fi putut lua cunoștință în mod rezonabil de faptele pe care își întemeiază pretențiile. Toate creanțele cumpărătorului expiră în orice caz la un an de la data încetării acordului.

Articolul 17 – Forța majoră

 1. STP nu este răspunzător în cazul în care, ca urmare a unei situații de forță majoră, nu își poate îndeplini obligațiile care îi revin în temeiul acordului și nici nu poate fi obligat să își îndeplinească vreo obligație în cazul în care este împiedicat să facă acest lucru ca urmare a unei circumstanțe care nu îi este imputabilă și care nu îi este imputabilă în virtutea legii, a unui act juridic sau a unei practici general acceptate.
 2. În orice caz, prin forță majoră se înțelege, fără a se limita la aceasta, ceea ce se înțelege în drept și în jurisprudență în acest sens, (i) Forța majoră a furnizorilor PTS, (ii) neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor furnizorilor prescrise sau recomandate către PTS de către Cumpărător, (iii) defecte ale articolelor, echipamentelor, programelor informatice sau materialelor de la terți, (iv) măsuri guvernamentale, (v) întreruperea energiei electrice, (vi) întreruperea internetului, a rețelei de date și a instalațiilor de telecomunicații (de exemplu, din cauza: criminalității informatice și a pirateriei informatice), (vii) dezastre naturale, (viii) Războiul și atacurile teroriste, (ix) probleme generale de transport, (x) grevele în compania STP și (xi) alte situații care, în opinia STP, sunt în afara controlului său și care împiedică temporar sau permanent îndeplinirea obligațiilor sale.
 3. PTS are dreptul de a invoca forța majoră în cazul în care circumstanța care împiedică îndeplinirea (ulterioară) a obligațiilor apare după ce PTS ar fi trebuit să își îndeplinească angajamentul.
 4. Părțile pot suspenda obligațiile care decurg din acord pe perioada în care forța majoră continuă. În cazul în care această perioadă durează mai mult de două luni, oricare dintre părți are dreptul de a denunța acordul, fără a fi obligată să despăgubească cealaltă parte pentru daune.
 5. În măsura în care PTS și-a îndeplinit deja parțial obligațiile care îi revin în temeiul contractului sau va fi în măsură să le îndeplinească în momentul apariției forței majore și în măsura în care o valoare independentă poate fi atribuită părții deja îndeplinite sau, respectiv, care urmează să fie îndeplinite, PTS are dreptul de a factura această parte separat. Cumpărătorul este obligat să plătească această factură ca și cum ar fi un acord separat.

Articolul 18 – Transferul riscului

Riscul de pierdere sau de deteriorare a Produselor care fac obiectul Contractului va fi transferat Cumpărătorului, care este o întreprindere, în momentul în care bunurile părăsesc depozitul PTS. Pentru consumatori, riscul menționat mai sus se transferă cumpărătorului în cazul în care produsele sunt predate sub controlul cumpărătorului. Acest lucru este valabil în cazul în care Produsele au fost livrate la adresa de livrare a Cumpărătorului.

Articolul 19 – Drepturile de proprietate intelectuală

 1. Toate drepturile de proprietate intelectuală și drepturile de autor ale PTS aparțin exclusiv PTS și nu sunt transferate cumpărătorului.
 2. Cumpărătorului îi este interzis să divulge și/sau să reproducă, să modifice sau să pună la dispoziția unor terțe părți orice documente care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală și al drepturilor de autor ale PTS fără consimțământul prealabil expres în scris al PTS. În cazul în care Cumpărătorul dorește să aducă modificări la articolele livrate de PTS, PTS trebuie să aprobe în mod explicit modificările preconizate.
 3. Cumpărătorului îi este interzisă utilizarea Produselor care fac obiectul drepturilor de proprietate intelectuală ale PTS, în afara celor convenite în Contract.

Articolul 20 – Confidențialitatea, prelucrarea datelor și securitatea

 1. PTS tratează cu grijă datele (personale) ale Cumpărătorului și ale vizitatorilor site-ului (site-urilor) web. La cerere, PTS va informa persoana în cauză.
 2. În cazul în care acordul prevede că STP trebuie să asigure securitatea informațiilor, această securitate trebuie să respecte specificațiile convenite și un nivel de securitate care nu este nerezonabil, având în vedere stadiul actual al tehnologiei, caracterul sensibil al datelor și costurile asociate.

Articolul 21 – Plângeri

 1. În cazul în care Cumpărătorul nu este mulțumit de Produsele PTS și/sau are plângeri cu privire la (executarea) Contractului, Cumpărătorul este obligat să raporteze aceste plângeri cât mai curând posibil, dar cel târziu în termen de 14 zile calendaristice de la momentul relevant care a dus la plângere. Reclamațiile pot fi raportate la adresa info@ptfetubeshop.com cu subiectul “Reclamație”.
 2. Plângerea trebuie să fie suficient de bine justificată și/sau explicată de către Cumpărător pentru ca STP să ia în considerare plângerea.
 3. PTS va răspunde la plângere în esență cât mai curând posibil, dar nu mai târziu de 14 zile calendaristice de la primirea plângerii.
 4. Părțile vor încerca să ajungă împreună la o soluție.

Articolul 22 – Legea aplicabilă

 1. Orice acord între PTS și Cumpărător este guvernat de legislația olandeză. Se exclude în mod expres aplicabilitatea Convenției de la Viena privind vânzările (CISG).
 2. În cazul interpretării conținutului și a domeniului de aplicare al acestor condiții generale, textul în limba olandeză prevalează întotdeauna. PTS are dreptul de a modifica în mod unilateral acești termeni și condiții generale.
 3. Toate litigiile care decurg din sau ca urmare a Contractului dintre PTS și Cumpărător vor fi soluționate de către instanța competentă din Zeeland-West Brabant, locația Breda, cu excepția cazului în care dispozițiile de drept imperativ conduc la competența unei alte instanțe.

Breda, 19 ianuarie 2021

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.