Search
Close this search box.

Všeobecné obchodní podmínky PTFE Tube Shop B.V.

Společnost Besloten vennootschap PTFE Tube Shop B.V. (dále jen PTS) je registrována u Obchodní komory pod číslem 81157118 a sídlí na adrese Baarschot 20B (4817ZZ) v Bredě.

Článek 1 – Definice

 1. V těchto všeobecných podmínkách se následující pojmy používají v následujícím významu, pokud není výslovně uvedeno jinak:
 2. Nabídka: Nabídka: Jakákoli písemná nabídka prodávajícího kupujícímu na dodání výrobků, s níž jsou tyto podmínky neoddělitelně spojeny.
 3. Společnost: Fyzická nebo právnická osoba, která jedná v rámci své profese nebo podnikání.
 4. Spotřebitel: Fyzická osoba, která nevykonává povolání nebo nepodniká.
 5. Kupující: Společnost nebo spotřebitel uzavírající s prodávajícím smlouvu (na dálku).
 6. Smlouva: Kupní smlouva (na dálku) o prodeji a dodání výrobků zakoupených kupujícím od PTS.
 7. Produkty: Produkty nabízené společností PTS jsou teflonové hadice.
 8. Prodávající: Poskytovatel výrobků kupujícímu, dále jen: PTS.
 9. Webové stránky: Webové stránky, na kterých jsou nabízeny produkty PTS, jsou: https://pfatubeshop.com/.

Článek 2 – Použitelnost

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na jakoukoli nabídku společnosti PTS a jakoukoli smlouvu mezi společností PTS a kupujícím a na jakýkoli produkt nabízený společností PTS.
 2. Před uzavřením smlouvy (na dálku) budou kupujícímu poskytnuty tyto všeobecné obchodní podmínky. Pokud to není rozumně možné, PTS kupujícímu sdělí, jakým způsobem si může prohlédnout všeobecné obchodní podmínky, které jsou v každém případě zveřejněny na internetových stránkách PTS, aby si kupující mohl tyto všeobecné obchodní podmínky snadno uložit na trvalý nosič dat.
 3. Ve výjimečných situacích se lze od těchto všeobecných podmínek odchýlit, pokud to bylo výslovně písemně dohodnuto s PTS.
 4. Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují i na další, pozměněné a následné smlouvy s kupujícím. Jakékoli všeobecné a/nebo nákupní podmínky kupujícího se výslovně odmítají.
 5. Pokud je jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek částečně nebo zcela neplatné nebo zrušené, zůstávají ostatní ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek v platnosti a neplatné/zrušené ustanovení se nahradí ustanovením se stejným účelem jako původní ustanovení.
 6. Nejasnosti ohledně obsahu, výkladu nebo situací, které nejsou upraveny v těchto všeobecných podmínkách, je třeba posoudit a vysvětlit v duchu těchto všeobecných podmínek.
 7. Pokud je v těchto všeobecných podmínkách uveden odkaz na ni/něj/něj, měl by být tento odkaz chápán také jako odkaz na něj/ní, pokud je to relevantní.

Článek 3 – Nabídka

 1. Všechny nabídky společnosti PTS jsou nezávazné, pokud není výslovně písemně uvedeno jinak. Pokud je nabídka omezena nebo platí za zvláštních podmínek, je to v nabídce výslovně uvedeno. Nabídka neexistuje, dokud nemá písemnou formu.
 2. Nabídka společnosti PTS je nezávazná. PTS je nabídkou vázán pouze tehdy, pokud její přijetí písemně potvrdí kupující do 30 dnů, nebo pokud kupující již zaplatil dlužnou částku. PTS má nicméně právo odmítnout uzavření smlouvy s potenciálním kupujícím z důvodu, který je pro PTS oprávněný.
 3. Nabídka obsahuje přesný popis nabízeného produktu s odpovídajícími cenami. Popis je dostatečně podrobný, aby kupující mohl nabídku řádně posoudit. Zjevné chyby nebo omyly v nabídce nemohou být pro PTS závazné. Veškerá vyobrazení a konkrétní údaje v nabídce jsou pouze orientační a nemohou být důvodem pro jakoukoli kompenzaci nebo vypovězení smlouvy (na dálku). Jakákoli odchylka v rozmezí uvedeném v tabulce na internetových stránkách PTS není důvodem k náhradě škody nebo k vypovězení smlouvy. PTS používá chybové rozpětí a odchylka od něj nezakládá důvod k odpovědnosti.
 4. Kupující by měl zkontrolovat, zda je výrobek vhodný pro místo, kde jej hodlá používat, což může učinit pomocí informací na webových stránkách PTS. Pokud má kupující pochybnosti o tom, zda výrobek a specifikace uvedené v nabídce odpovídají, musí si je nechat zkontrolovat. Vlastnosti výrobku uvedené na webových stránkách jsou pouze referenční, konkrétní použití výrobků může ovlivnit požadované vlastnosti. Vlastnosti výrobku uvedené na webových stránkách nejsou nikdy závazné a kupující je sám zodpovědný za testování výrobků.
 5. Dodací lhůty a termíny uvedené v nabídce PTS jsou orientační, a pokud jsou překročeny, neopravňují kupujícího k odstoupení od smlouvy nebo k uplatnění nároku na náhradu škody, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 6. Složená nabídka nezavazuje PTS k dodání části zboží obsaženého v nabídce nebo nabídce za část nabízené ceny.
 7. Pokud existuje nabídka, nevztahuje se automaticky na opakované objednávky. Nabídky jsou platné pouze do vyprodání zásob a podle aktuálního stavu.

Článek 4 – Uzavření dohody

 1. Smlouva vstupuje v platnost, jakmile Kupující přijme nabídku PTS zaplacením příslušného Produktu, nebo pokud Kupující s nabídkou výslovně souhlasí a PTS to potvrdí.
 2. Nabídku lze podat prostřednictvím PTS na webových stránkách, e-mailem a telefonicky.
 3. Pokud kupující nabídku přijal uzavřením smlouvy s PTS, PTS potvrdí kupujícímu smlouvu písemně, alespoň e-mailem.
 4. Pokud se akceptace odchyluje (v nepodstatných bodech) od nabídky, PTS jí není vázán.
 5. PTS není nabídkou vázán, pokud kupující mohl rozumně předpokládat nebo měl pochopit, že nabídka obsahuje zjevnou chybu nebo chybu v psaní. Kupující nemůže z této chyby nebo přehmatu vyvozovat žádná práva.
 6. Právo na odstoupení od smlouvy je vyloučeno pro kupujícího, který je podnikatelem. Kupující, který je spotřebitelem, je oprávněn uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě. V případě odvolání bude kupující s výrobkem a jeho obalem nakládat opatrně. Produkt rozbalí nebo použije pouze v rozsahu nezbytném pro zjištění povahy, vlastností a fungování Produktu. Přímé náklady na vrácení výrobku nese kupující.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy se nevztahuje na výrobky, které nelze vrátit z (hygienických důvodů, přizpůsobení atd.). To je výslovně uvedeno v nabídce.

Článek 5 – Provádění dohody

 1. PTS plní Smlouvu podle svých nejlepších znalostí a schopností.
 2. Pokud a v rozsahu nezbytném pro řádné plnění Smlouvy je PTS oprávněn zadat provedení určitých prací třetím stranám podle vlastního uvážení.
 3. Kupující zajistí, aby všechny údaje, které PTS označí za nezbytné nebo které by kupující měl rozumně chápat jako nezbytné pro plnění Smlouvy, byly PTS poskytnuty včas. Pokud nebudou PTS včas poskytnuty údaje potřebné pro plnění Smlouvy, je PTS oprávněn plnění Smlouvy pozastavit.
 4. Při plnění Smlouvy není PTS povinen ani zavázán řídit se pokyny Kupujícího, pokud se tím mění obsah nebo rozsah Smlouvy. Pokud z pokynů vyplývají pro PTS dodatečné práce, je kupující povinen uhradit dodatečné nebo dodatečné náklady.
 5. PTS může před uzavřením smlouvy požadovat od kupujícího jistotu nebo platbu předem v plné výši.
 6. PTS nenese odpovědnost za jakoukoli škodu, ať už jakékoli povahy, způsobenou tím, že se PTS spoléhal na nesprávné a/nebo neúplné údaje poskytnuté Kupujícím, ledaže by tato nepřesnost nebo neúplnost byla PTS známa.
 7. Kupující odškodní PTS za veškeré nároky třetích stran, které utrpí škodu v souvislosti s plněním smlouvy, za kterou je odpovědný kupující.

Článek 6 – Dodání

 1. Pokud dojde ke zpoždění zahájení, průběhu nebo (dodání) Smlouvy například proto, že Kupující neposkytl nebo neposkytl včas všechny požadované informace, dostatečně nespolupracuje, PTS neobdržel včas (zálohu) nebo zpoždění vzniklo v důsledku jiných okolností, které PTS nemůže ovlivnit, má PTS právo na přiměřené prodloužení (dodací) lhůty. Všechny dohodnuté (dodací) lhůty nejsou nikdy konečné. Kupující musí PTS písemně upozornit na neplnění povinností a poskytnout mu přiměřenou lhůtu na dodání. Kupující nemá nárok na žádnou kompenzaci za vzniklé zpoždění. Překročení lhůt nikdy neopravňuje kupujícího ke zrušení objednávky, ledaže by překročení dodací lhůty bylo takového rázu, že po kupujícím nelze rozumně požadovat, aby smlouvu dodržel.
 2. Kupující je povinen převzít zboží v okamžiku, kdy je mu podle Smlouvy k dispozici, a to i v případě, že je mu nabídnuto dříve nebo později, než bylo dohodnuto.
 3. Pokud kupující odmítne převzít zboží nebo neposkytne informace či pokyny nezbytné pro dodání, je PTS oprávněna uskladnit zboží na náklady a riziko kupujícího.
 4. Pokud jsou Výrobky doručovány společností PTS nebo externím dopravcem, je společnost PTS oprávněna účtovat veškeré náklady na doručení, pokud není písemně dohodnuto jinak. Ty pak budou fakturovány samostatně, pokud nebude výslovně dohodnuto jinak.
 5. Pokud PTS v rámci plnění Smlouvy požaduje od Kupujícího informace, dodací lhůta nezačne běžet, dokud Kupující neposkytne PTS všechny informace nezbytné pro plnění Smlouvy.
 6. Pokud PTS stanovil lhůtu pro dodání, je tato lhůta orientační. Pro doručení mimo Nizozemsko platí delší dodací lhůty.
 7. PTS je oprávněn dodávat zboží po částech, pokud se od toho Smlouva neodchyluje nebo pokud dílčí dodávka nemá samostatnou hodnotu. PTS je oprávněn fakturovat tyto dodávky samostatně.
 8. Dodávky budou provedeny pouze v případě, že byly uhrazeny všechny faktury, pokud není výslovně dohodnuto jinak. PTS si vyhrazuje právo odmítnout dodávku, pokud existují důvodné obavy z nezaplacení.

Článek 7 – Balení a přeprava

 1. PTS se zavazuje kupujícímu zboží, které má být dodáno, řádně zabalit a zabezpečit tak, aby se dostalo na místo určení v dobrém stavu při běžném používání.
 2. Pokud není písemně dohodnuto jinak, jsou všechny dodávky včetně daně z obratu (DPH), obalu a obalových materiálů.
 3. Převzetí zboží bez poznámek na nákladním listu nebo stvrzence se považuje za důkaz, že obal byl v době dodání v dobrém stavu.

Článek 8 – Přezkoumání, stížnosti

 1. Kupující, který je Spotřebitelem, je povinen dodaný Produkt prohlédnout (nebo nechat prohlédnout) při dodání nebo předání, nejpozději však do 14 dnů od převzetí dodaného Produktu, avšak pouze za účelem jeho rozbalení nebo použití v rozsahu nezbytném pro posouzení, zda je zachován. Kupující přitom zkoumá, zda kvalita a množství dodaného zboží odpovídá Smlouvě a zda výrobky splňují požadavky, které se na ně vztahují v běžném (obchodním) styku. Kupující, který je společností, by měl do tří pracovních dnů od obdržení výrobku zkontrolovat, zda výrobek splňuje podmínky smlouvy.
 2. Kupující je povinen prověřit a informovat se o způsobu použití výrobku a vyzkoušet výrobek v souladu s návodem k použití. PTS neuznává žádnou odpovědnost za nesprávné použití výrobku kupujícím.
 3. Jakékoli viditelné závady nebo nedostatky musí být po dodání písemně oznámeny PTS na adrese info@ptfetubeshop.com. Kupující, který je spotřebitelem, má pro tento účel lhůtu 14 dnů od doručení, kupující, který je podnikatelem, má pro tento účel lhůtu 3 pracovní dny od doručení. Kupující je pak povinen vrátit výrobek do 7 pracovních dnů. Neviditelné vady nebo nedostatky musí být nahlášeny do 14 dnů od jejich zjištění, nejpozději však do 6 měsíců od dodání, tyto lhůty platí pouze pro kupujícího, který je spotřebitelem. Pokud dojde k poškození výrobku v důsledku neopatrného zacházení ze strany kupujícího, odpovídá kupující za případné snížení hodnoty výrobku.
 4. Pokud je podle předchozího odstavce uplatněna včasná reklamace, je kupující nadále povinen zaplatit za zakoupené zboží. Pokud si kupující přeje vrátit vadné zboží, může tak učinit pouze s předchozím písemným souhlasem společnosti PTS, a to způsobem stanoveným společností PTS.
 5. Pokud spotřebitel využije svého práva na odstoupení od smlouvy, vrátí výrobek a veškeré příslušenství, pokud je to možné, v původním stavu a obalu společnosti PTS v souladu s pokyny společnosti PTS k vrácení. Přímé náklady na zpětnou přepravu nese kupující na své náklady a riziko.
 6. Společnost PTS je oprávněna před vrácením peněz zahájit šetření pravosti a stavu vrácených výrobků.
 7. Vrácení peněz kupujícímu bude provedeno co nejdříve, ale platba může trvat až 30 dní od přijetí vráceného zboží. Vrácení peněz bude provedeno na dříve poskytnuté číslo účtu.
 8. Pokud prodávající uplatní své právo na reklamaci, není oprávněn pozastavit svou platební povinnost ani započíst neuhrazené faktury.
 9. Pokud nedojde k úplnému dodání a/nebo pokud chybí jeden nebo více výrobků a tuto skutečnost lze přičíst PTS, PTS na žádost kupujícího buď znovu zašle chybějící výrobek (výrobky), nebo zruší zbývající objednávku. Potvrzení o převzetí výrobků je v tomto ohledu rozhodující. Případnou škodu, která kupujícímu vznikne v důsledku (odlišného) rozsahu dodávky, nelze po PTS vymáhat.

Článek 9 – Ceny

 1. Po dobu platnosti nabídky se ceny nabízených produktů nezvyšují, s výjimkou případů změn sazeb DPH.
 2. Ceny uvedené v nabídce jsou včetně DPH pro spotřebitele. Pro společnosti jsou ceny uvedeny bez DPH.
 3. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu, pokud není dohodnuto jinak.
 4. Ceny uvedené v nabídce vycházejí z nákladových faktorů platných v době uzavření dohody, jako jsou: dovozní a vývozní cla, náklady na dopravu a vykládku, pojištění a případné poplatky a daně.
 5. V případě Výrobků nebo surovin, jejichž ceny na finančním trhu kolísají a které PTS nemůže ovlivnit, může PTS nabízet tyto Výrobky s proměnlivými cenami. V nabídce je uvedeno, že ceny jsou orientační a mohou se měnit.

Článek 10 – Fakturace

 1. Kupující obdrží spolu s objednávkou fakturu s DPH. Na žádost kupujícího bude kopie faktury s DPH zaslána e-mailem.
 2. Zahraničním společnostem lze na požádání vystavit fakturu s 0% DPH. U online objednávek lze zadat mezinárodní DIČ. Tato plnění jsou pak automaticky osvobozena od DPH.
 3. Aby se minimalizovaly podvody s DPH, vyžaduje PTS, aby se adresa pro doručení shodovala s fakturační adresou a deklarovanou adresou, na které je společnost registrována pro daňové účely. Pokud jsou údaje snadno ověřitelné, lze dodávku uskutečnit bez DPH. V takovém případě by měl DPH připočítat příjemce faktury v souladu s platnými směrnicemi EU.

Článek 11 – Politika plateb a inkasa

 1. Platba by měla být provedena nejlépe předem v měně, ve které byla fakturována, a to uvedeným způsobem. Platbu pomocí IBAN lze provést bankovním převodem nebo internetovou platbou, platbu lze provést také debetní kartou, kreditní kartou nebo jinými určenými platebními metodami.
 2. Strany se mohou rovněž dohodnout, že kupující zaplatí zálohu. To je možné pouze u objednávek vyšších než 2 000 eur.
 3. Za určitých podmínek je možné, aby vybrané společnosti dodávaly na úvěr. Za tímto účelem provede PTS kontrolu úvěruschopnosti. Pokud dojde k překročení dohodnuté doby splatnosti, je PTS oprávněn jednostranně změnit dohodnuté podmínky.
 4. Kupující nemůže z předem vydaného odhadu odvozovat žádná práva ani očekávání, pokud se strany výslovně nedohodly jinak.
 5. Kupující provede platbu paušální částkou na číslo účtu a údaje o PTS, které mu byly sděleny. Strany se mohou dohodnout na jiné lhůtě splatnosti pouze s výslovným a písemným souhlasem PTS.
 6. Pokud je sjednána pravidelná platební povinnost kupujícího, je PTS oprávněn písemně upravit platné ceny a tarify s výhradou lhůty 3 měsíců.
 7. V případě likvidace, úpadku, obstavení nebo pozastavení plateb kupujícího se pohledávky PTS vůči kupujícímu stávají okamžitě splatnými.
 8. PTS je oprávněn použít platby provedené kupujícím nejprve na snížení nákladů, poté na snížení dlužných úroků a nakonec na snížení jistiny a běžných úroků. PTS může, aniž by se tím dostal do prodlení, odmítnout nabídku platby, pokud kupující určí jiné pořadí přidělení. PTS může odmítnout úplné splacení jistiny, pokud tato nezahrnuje také naběhlé a aktuální úroky a náklady.
 9. Pokud kupující nesplní svou platební povinnost a nesplní ji ani ve stanovené 30denní lhůtě splatnosti, je kupující, který je společností, v prodlení. Kupující, který je Spotřebitelem, obdrží nejprve písemnou upomínku s lhůtou 14 dnů ode dne upomínky, aby ještě splnil platební povinnost s uvedením mimosoudních nákladů, pokud Spotřebitel v této lhůtě nesplní své povinnosti, než se dostane do prodlení.
 10. Ode dne, kdy je kupující v prodlení, má PTS bez dalšího upozornění na prodlení nárok na zákonný (obchodní) úrok od prvního dne prodlení až do úplného zaplacení a na náhradu mimosoudních nákladů v souladu s článkem 6:96 nizozemského občanského zákoníku, která se vypočítá podle odstupňované stupnice z vyhlášky o náhradě nákladů mimosoudního vymáhání ze dne 1. července 2012.
 11. Pokud PTS vznikly vyšší nebo přiměřeně nutné náklady, jsou tyto náklady způsobilé k úhradě. Vzniklé soudní a exekuční náklady nese rovněž kupující.

Článek 12 – Výhrada vlastnictví

 1. Veškeré zboží dodané společností PTS zůstává majetkem společnosti PTS, dokud kupující nesplní všechny následující povinnosti vyplývající ze všech smluv uzavřených se společností PTS.
 2. Kupující není oprávněn zastavit nebo jinak zatížit zboží s výhradou vlastnictví, pokud ještě nedošlo k úplnému převodu vlastnictví.
 3. Pokud třetí strany zabaví zboží dodané s výhradou vlastnictví nebo si přejí k němu zjistit nebo uplatnit práva, je kupující povinen informovat PTS, jakmile to lze rozumně očekávat.
 4. V případě, že si společnost PTS přeje uplatnit svá vlastnická práva uvedená v tomto článku, uděluje kupující tímto bezpodmínečné a neodvolatelné svolení a oprávnění společnosti PTS nebo třetím osobám, které společnost PTS určí, ke vstupu na všechna místa, kde se nachází majetek společnosti PTS, a k odebrání tohoto zboží.
 5. PTS je oprávněna zadržet Produkt(y) zakoupený(é) Kupujícím, pokud Kupující dosud nesplnil (v plném rozsahu) své platební povinnosti, přestože PTS má povinnost Produkt(y) převést nebo předat. Poté, co kupující splní své závazky, PTS vynaloží veškeré úsilí, aby zakoupené produkty dodal kupujícímu co nejdříve, nejpozději však do 20 pracovních dnů.
 6. Náklady a jiné (následné) škody vyplývající ze zadržení zakoupených výrobků jdou na účet a riziko kupujícího a kupující je na požádání uhradí společnosti PTS.

Článek 13 – Záruka

 1. PTS ručí za to, že výrobky odpovídají smlouvě, specifikacím uvedeným v nabídce, použitelnosti a/nebo nezávadnosti a právním předpisům v době uzavření smlouvy. To platí i v případě, že zboží, které má být dodáno, je určeno k použití v zahraničí a kupující o tomto použití výslovně písemně informoval prodávajícího při uzavření smlouvy. Kupující je odpovědný za testování výrobků pro konkrétní použití, které by mělo zahrnovat testování tlaku, tolerance průměru, teploty, barvy, poloměru ohybu a chemické odolnosti.
 2. PTS zaručuje, že výrobky jsou certifikovány a vyhovují požadavkům FDA, REACH a RoHs. Pokud si to kupující přeje, může si vyžádat a přiložit certifikáty. PTS nemá certifikaci EU, kupující se o ni musí postarat sám.
 3. Výrobek je schopen pracovat při teplotách v rozmezí od -190 °C do 260 °C. V závislosti na úrovni teploty, s níž výrobek přichází do styku, se může opotřebovat rychleji.

Článek 14 – Návod k použití Výrobky

 1. Kupující výrobků musí dodržovat předpisy a pokyny PTS.
 2. Kupující by měl před uvedením výrobku do provozu sám vyzkoušet mimo jiné v souvislosti s různými aplikacemi teplotní chemické odolnosti, tolerance průměru, barvy a poloměru ohybu. Pokud jsou PTFE hadice zpracovány v měděném výrobku, společnost PTS nikdy neodpovídá za jakoukoli poruchu tohoto výrobku/aplikace.

Článek 15 – Pozastavení a zrušení

 1. PTS je oprávněn pozastavit plnění svých závazků nebo odstoupit od Smlouvy, pokud Kupující nesplní své (platební) závazky vyplývající ze Smlouvy v plném rozsahu nebo částečně.
 2. PTS je dále oprávněna bez soudního zásahu odstoupit od Smlouvy uzavřené mezi ní a Kupujícím, pokud ještě nebyla splněna, pokud Kupující nesplní včas nebo řádně povinnosti, které pro něj vyplývají z jakékoli Smlouvy uzavřené s PTS.
 3. PTS je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy bez předchozího upozornění na neplnění Smlouvy, pokud nastanou okolnosti takové povahy, že se plnění Smlouvy stane nemožným nebo je již nelze rozumně a spravedlivě očekávat, nebo pokud nastanou jiné okolnosti takové povahy, že již nelze rozumně očekávat nezměněné pokračování Smlouvy.
 4. Pokud dojde k rozvázání Smlouvy, jsou pohledávky PTS vůči Kupujícímu okamžitě splatné. Pokud PTS pozastaví plnění svých povinností, zůstávají mu zachovány nároky vyplývající ze zákona a Smlouvy.
 5. Společnost PTS si vždy vyhrazuje právo požadovat náhradu škody.

Článek 16 – Omezení odpovědnosti

 1. PTS neodpovídá za následné škody, nepřímé škody, ušlý zisk a/nebo utrpěné ztráty, ušlé úspory a škody vzniklé v důsledku používání dodaných výrobků jsou vyloučeny. Pro spotřebitele platí omezení v souladu s tím, co umožňuje § 7:24 odst. 2 občanského zákoníku.
 2. Společnost PTS neodpovídá za škody způsobené používáním výrobku a/nebo není povinna je odstraňovat. PTS poskytuje přísný návod k použití, který musí kupující dodržovat. Jakékoli poškození výrobků v důsledku používání je výslovně vyloučeno z odpovědnosti. Kupující musí sám prověřit, zda dodané výrobky splňují vlastnosti požadované pro konkrétní použití.
 3. PTS neodpovídá za žádné škody, které vznikly nebo mohou vzniknout v důsledku jakéhokoli jednání nebo opomenutí v důsledku (neúplných a/nebo nesprávných) informací na webových stránkách nebo z odkazovaných webových stránek.
 4. PTS neodpovídá za chyby a/nebo nesrovnalosti ve funkčnosti webových stránek a nenese odpovědnost za poruchy nebo nedostupnost webových stránek z jakéhokoli důvodu.
 5. PTS nezaručuje správný a úplný přenos obsahu e-mailu zaslaného jménem PTS ani jeho včasné přijetí.
 6. Veškeré nároky kupujícího z důvodu nedostatků na straně PTS zaniknou, pokud nejsou PTS písemně oznámeny s uvedením důvodů do jednoho roku poté, co se kupující dozvěděl nebo mohl dozvědět o skutečnostech, na nichž zakládá své nároky. Veškeré nároky kupujícího v každém případě zaniknou jeden rok po ukončení smlouvy.

Článek 17 – Vyšší moc

 1. PTS neodpovídá za to, že v důsledku vyšší moci nemůže splnit své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, a rovněž nemůže být činěn odpovědným za splnění jakékoli povinnosti, pokud mu v tom brání okolnost, kterou nezavinil a která mu neplyne ze zákona, právního předpisu nebo obecně uznávané praxe.
 2. Vyšší mocí se v každém případě rozumí to, co je v tomto ohledu chápáno v právu a judikatuře, nikoli však pouze to, co je chápáno v právu a judikatuře, (i) Vyšší moc dodavatelů PTS, (ii) řádné neplnění povinností dodavatelů předepsaných nebo doporučených PTS Kupujícím, (iii) vadnost předmětů, zařízení, softwaru nebo materiálů třetích stran, (iv) vládní opatření, (v) výpadek elektřiny, (vi) narušení internetu, datových sítí a telekomunikačních zařízení (např. v důsledku: kybernetické kriminality a hackerských útoků), (vii) přírodní katastrofy, (viii) Válka a teroristické útoky, (ix) obecné dopravní problémy, (x) stávky ve společnosti PTS a (xi) jiné situace, které jsou podle názoru PTS mimo jeho kontrolu a které dočasně nebo trvale brání plnění jeho povinností.
 3. PTS je oprávněn odvolat se na vyšší moc, pokud okolnost bránící (dalšímu) plnění nastane poté, co měl PTS svůj závazek splnit.
 4. Strany mohou pozastavit plnění závazků vyplývajících z dohody po dobu trvání vyšší moci. Pokud toto období trvá déle než dva měsíce, je kterákoli ze stran oprávněna dohodu vypovědět, aniž by byla povinna nahradit druhé straně škodu.
 5. Pokud PTS již částečně splnil své povinnosti podle Smlouvy nebo je bude moci splnit v době výskytu vyšší moci a pokud lze části, která již byla splněna nebo má být splněna, přiřadit samostatnou hodnotu, je PTS oprávněn fakturovat tuto část samostatně. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit, jako by se jednalo o samostatnou Smlouvu.

Článek 18 – Převod rizika

Riziko ztráty nebo poškození výrobků, které jsou předmětem smlouvy, přechází na kupujícího, který je podnikatelem, v okamžiku, kdy zboží opustí sklad PTS. V případě spotřebitelů přechází výše uvedené riziko na kupujícího, pokud jsou výrobky předány do jeho správy. To platí v případě, že Produkty byly doručeny na dodací adresu Kupujícího.

Článek 19 – Práva duševního vlastnictví

 1. Veškerá práva duševního vlastnictví a autorská práva společnosti PTS náleží výhradně společnosti PTS a nepřecházejí na kupujícího.
 2. Kupujícímu je zakázáno zveřejňovat a/nebo reprodukovat, upravovat nebo zpřístupňovat třetím stranám jakékoli dokumenty, které jsou předmětem práv duševního vlastnictví a autorských práv PTS, bez výslovného předchozího písemného souhlasu PTS. Pokud si kupující přeje provést změny v položkách dodaných PTS, musí PTS zamýšlené změny výslovně schválit.
 3. Kupující nesmí používat produkty, které jsou předmětem práv duševního vlastnictví PTS, jinak, než jak je dohodnuto ve Smlouvě.

Článek 20 – Ochrana soukromí, zpracování údajů a bezpečnost

 1. Společnost PTS nakládá s (osobními) údaji kupujících a návštěvníků webových stránek pečlivě. Na požádání bude PTS dotyčnou osobu informovat.
 2. Pokud Smlouva vyžaduje, aby PTS zajistil zabezpečení informací, musí toto zabezpečení odpovídat dohodnutým specifikacím a úrovni zabezpečení, která není nepřiměřená vzhledem ke stavu techniky, citlivosti údajů a souvisejícím nákladům.

Článek 21 – Stížnosti

 1. Pokud Kupující není spokojen s výrobky PTS a/nebo má stížnosti na (plnění) Smlouvy, je povinen tyto stížnosti nahlásit co nejdříve, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od příslušné události, která vedla ke stížnosti. Stížnosti lze hlásit na adrese info@ptfetubeshop.com s předmětem “Stížnost”.
 2. Aby PTS mohl stížnost posoudit, musí ji kupující dostatečně odůvodnit a/nebo vysvětlit.
 3. PTS na stížnost věcně odpoví co nejdříve, nejpozději však do 14 kalendářních dnů od jejího obdržení.
 4. Strany se pokusí společně dosáhnout řešení.

Článek 22 – Rozhodné právo

 1. Veškeré dohody mezi PTS a kupujícím se řídí nizozemským právem. Použitelnost Vídeňské úmluvy o prodeji (CISG) je výslovně vyloučena.
 2. V případě výkladu obsahu a rozsahu těchto všeobecných obchodních podmínek má vždy přednost jejich nizozemské znění. PTS je oprávněna jednostranně změnit tyto všeobecné podmínky.
 3. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy nebo v jejím důsledku mezi PTS a Kupujícím budou řešeny příslušným soudem v Zélandu-Západním Brabantsku, v místě Breda, pokud ustanovení závazných právních předpisů nevedou k příslušnosti jiného soudu.

Breda, 19. ledna 2021

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.