Szukaj
Close this search box.

Ogólne warunki handlowe PTFE Tube Shop B.V.

Besloten vennootschap PTFE Tube Shop B.V. (zwana dalej PTS) jest zarejestrowana w Izbie Handlowej pod numerem 81157118 i ma swoją siedzibę pod adresem Baarschot 20B (4817ZZ) w Bredzie.

Artykuł 1 – Definicje

 1. W niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych poniższe terminy są używane w następującym znaczeniu, chyba że wyraźnie określono inaczej:
 2. Oferta: Każda pisemna oferta złożona Kupującemu na dostawę Produktów przez Sprzedającego, z którą niniejsze warunki są nierozerwalnie związane.
 3. Firma: osoba fizyczna lub prawna działająca w ramach zawodu lub działalności gospodarczej.
 4. Konsument: osoba fizyczna, która nie wykonuje zawodu ani nie prowadzi działalności gospodarczej.
 5. Kupujący: Spółka lub Konsument zawierający Umowę (na odległość) ze Sprzedawcą.
 6. Umowa: Umowa sprzedaży (na odległość) dotycząca sprzedaży i dostawy Produktów zakupionych przez Kupującego od PTS.
 7. Produkty: Produkty oferowane przez PTS to węże PTFE.
 8. Sprzedawca: Dostawca Produktów na rzecz Kupującego, dalej: PTS.
 9. Witryna internetowa: Witryna internetowa, na której oferowane są Produkty PTS, to: https://pfatubeshop.com/.

Artykuł 2 – Zastosowanie

 1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej Oferty PTS i każdej Umowy pomiędzy PTS a Nabywcą oraz do każdego Produktu oferowanego przez PTS.
 2. Przed zawarciem Umowy (na odległość) Kupujący otrzyma niniejsze ogólne warunki. Jeżeli nie jest to racjonalnie możliwe, PTS wskaże Kupującemu sposób, w jaki może on zapoznać się z ogólnymi warunkami, które w każdym przypadku są publikowane na stronie internetowej PTS, tak aby Kupujący mógł łatwo zapisać te ogólne warunki na trwałym nośniku danych.
 3. W wyjątkowych sytuacjach można odstąpić od niniejszych ogólnych warunków, jeśli zostanie to wyraźnie uzgodnione na piśmie z PTS.
 4. Niniejsze ogólne warunki mają również zastosowanie do dodatkowych, zmienionych i uzupełniających umów z Kupującym. Wszelkie ogólne i/lub warunki zakupu Kupującego są wyraźnie odrzucane.
 5. Jeśli jedno lub więcej postanowień niniejszych ogólnych warunków jest częściowo lub całkowicie nieważne lub unieważnione, pozostałe postanowienia niniejszych ogólnych warunków pozostają w mocy, a nieważne/unieważnione postanowienie(a) zostanie(ą) zastąpione postanowieniem o takim samym znaczeniu jak pierwotne postanowienie.
 6. Niejasności dotyczące treści, interpretacji lub sytuacji nieuregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Handlowych należy oceniać i wyjaśniać zgodnie z duchem niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.
 7. Tam, gdzie w niniejszych ogólnych warunkach mowa jest o niej/nim, należy to również interpretować jako odniesienie do niego/niej, jeśli i w zakresie, w jakim ma to zastosowanie.

Artykuł 3 – Oferta

 1. Wszystkie oferty składane przez PTS są niewiążące, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na piśmie. Jeśli Oferta jest ograniczona lub ważna na określonych warunkach, zostanie to wyraźnie określone w Ofercie. Oferta nie istnieje, dopóki nie zostanie sporządzona na piśmie.
 2. Oferta złożona przez PTS jest niezobowiązująca. PTS jest związany Ofertą wyłącznie w przypadku, gdy jej przyjęcie zostanie potwierdzone przez Kupującego na piśmie w terminie 30 dni lub gdy Kupujący uiścił już należną kwotę. PTS ma jednak prawo odmówić zawarcia Umowy z potencjalnym Nabywcą z uzasadnionego dla PTS powodu.
 3. Oferta zawiera dokładny opis oferowanego Produktu wraz z odpowiadającymi mu cenami. Opis jest wystarczająco szczegółowy, aby umożliwić Kupującemu dokonanie właściwej oceny Oferty. Oczywiste błędy lub pomyłki w Ofercie nie mogą wiązać PTS. Wszelkie ilustracje i konkretne dane w Ofercie mają jedynie charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy do odszkodowania lub rozwiązania Umowy (na odległość). Wszelkie odchylenia w zakresie wskazanym w tabeli na stronie internetowej PTS nie stanowią podstawy do odszkodowania lub rozwiązania umowy. PTS stosuje margines błędu i tolerancję w pomiarze, odchylenie od tego nie stanowi podstawy odpowiedzialności.
 4. Kupujący powinien sprawdzić, czy Produkt jest odpowiedni do miejsca, w którym Kupujący zamierza go używać; Kupujący może to zrobić, korzystając z informacji na stronie internetowej PTS. Jeśli Kupujący ma wątpliwości, czy Produkt i specyfikacje wymienione w Ofercie są z nią zgodne, musi zlecić ich sprawdzenie. Właściwości produktu wymienione na stronie internetowej stanowią jedynie odniesienie, a konkretne zastosowanie Produktów może mieć wpływ na wymagane właściwości. Właściwości produktu podane na stronie internetowej nigdy nie są wiążące, a Kupujący sam jest odpowiedzialny za przetestowanie Produktów.
 5. Czasy i terminy dostaw określone w Ofercie PTS mają charakter orientacyjny i w przypadku ich przekroczenia nie uprawniają Kupującego do odstąpienia od Umowy lub żądania odszkodowania, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 6. Oferta złożona nie zobowiązuje PTS do dostarczenia części towarów objętych ofertą lub Ofertą za część podanej ceny.
 7. Jeśli i w zakresie, w jakim istnieje oferta, nie ma ona automatycznego zastosowania do ponownych zamówień. Oferty są ważne tylko do wyczerpania zapasów i na zasadzie “tak jak jest”.

Artykuł 4 – Zawarcie umowy

 1. Umowa wchodzi w życie, gdy Nabywca zaakceptuje ofertę PTS poprzez zapłatę za odpowiedni Produkt lub gdy Nabywca wyraźnie zgodzi się na ofertę, a PTS to potwierdzi.
 2. Oferta może zostać złożona przez PTS za pośrednictwem strony internetowej, poczty elektronicznej oraz telefonicznie.
 3. Jeżeli Kupujący przyjął Ofertę poprzez zawarcie Umowy z PTS, PTS potwierdzi zawarcie Umowy z Kupującym w formie pisemnej, co najmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli akceptacja odbiega (w drobnych punktach) od Oferty, PTS nie jest nią związany.
 5. PTS nie jest związany Ofertą, jeżeli Kupujący mógł racjonalnie oczekiwać lub powinien był zrozumieć, że Oferta zawiera oczywisty błąd lub pomyłkę. Kupujący nie może wywodzić żadnych praw z tego błędu lub pomyłki.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy jest wyłączone w przypadku Kupującego będącego Przedsiębiorcą. Kupujący będący Konsumentem jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w ustawowym terminie. W przypadku odwołania Kupujący będzie obchodził się z Produktem i jego opakowaniem z należytą starannością. Będzie rozpakowywać lub używać Produktu wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia charakteru, właściwości i sposobu działania Produktu. Bezpośrednie koszty zwrotu Produktu ponosi Kupujący.
 7. Produkty, których nie można zwrócić z powodów (higienicznych, niestandardowych itp.), są wyłączone z prawa do odstąpienia od umowy. Jest to wyraźnie określone w Ofercie.

Artykuł 5 – Wykonanie umowy

 1. PTS wykona Umowę zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą i możliwościami.
 2. Jeżeli i w zakresie wymaganym do prawidłowego wykonania Umowy, PTS ma prawo zlecić wykonanie określonych prac osobom trzecim według własnego uznania.
 3. Kupujący zapewni, że wszystkie dane, które PTS wskaże jako niezbędne lub które Kupujący powinien zasadnie rozumieć jako niezbędne do wykonania Umowy, zostaną przekazane PTS w odpowiednim czasie. Jeżeli jakiekolwiek dane wymagane do wykonania Umowy nie zostaną przekazane PTS w odpowiednim terminie, PTS będzie uprawniony do wstrzymania wykonania Umowy.
 4. Przy wykonywaniu Umowy PTS nie jest zobowiązany ani zobowiązany do stosowania się do wskazówek Kupującego, jeżeli zmienia to treść lub zakres Umowy. Jeżeli instrukcje skutkują dodatkowymi pracami na rzecz PTS, Kupujący jest zobowiązany do pokrycia odpowiednio dodatkowych lub uzupełniających kosztów.
 5. PTS może zażądać od Kupującego zabezpieczenia lub pełnej płatności z góry przed przystąpieniem do wykonania Umowy.
 6. PTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, niezależnie od ich charakteru, spowodowane oparciem się przez PTS na nieprawidłowych i/lub niekompletnych danych dostarczonych przez Kupującego, chyba że taka niedokładność lub niekompletność była PTS znana.
 7. Kupujący zabezpieczy PTS przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich, które poniosą szkodę w związku z wykonaniem Umowy, a którą można przypisać Kupującemu.

Artykuł 6 – Dostawa

 1. W przypadku opóźnienia w rozpoczęciu, realizacji lub dostawie Umowy z powodu, na przykład, niedostarczenia przez Kupującego wszystkich wymaganych informacji lub niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji w terminie, niewystarczającej współpracy, nieotrzymania przez PTS płatności w terminie lub opóźnienia wynikającego z innych okoliczności niezależnych od PTS, PTS będzie uprawniony do przedłużenia terminu dostawy. Wszystkie uzgodnione warunki (dostawy) nigdy nie są terminami. Kupujący powiadomi PTS na piśmie o niewywiązaniu się z umowy i wyznaczy rozsądny termin na dostarczenie towaru. Kupujący nie jest uprawniony do jakiegokolwiek odszkodowania z tytułu powstałego opóźnienia. Przekroczenie terminów nigdy nie uprawnia Kupującego do anulowania zamówienia, chyba że przekroczenie terminu dostawy jest takie, że nie można rozsądnie wymagać od Kupującego utrzymania umowy.
 2. Kupujący jest zobowiązany do przyjęcia towarów w chwili, gdy zostaną mu one udostępnione na podstawie Umowy, nawet jeśli zostaną mu one zaoferowane wcześniej lub później niż uzgodniono.
 3. Jeżeli Kupujący odmówi przyjęcia dostawy lub nie przekaże informacji lub instrukcji niezbędnych do dostawy, PTS jest uprawniony do przechowania towarów na koszt i ryzyko Kupującego.
 4. Jeśli Produkty są dostarczane przez PTS lub zewnętrznego przewoźnika, PTS jest uprawniony do naliczenia wszelkich kosztów dostawy, chyba że uzgodniono inaczej na piśmie. Zostaną one wówczas zafakturowane oddzielnie, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.
 5. Jeżeli w ramach realizacji Umowy PTS wymaga od Kupującego informacji, bieg terminu dostawy rozpoczyna się dopiero po udostępnieniu PTS przez Kupującego wszystkich informacji niezbędnych do realizacji Umowy.
 6. Jeżeli PTS określił termin dostawy, jest on orientacyjny. Dłuższy czas dostawy obowiązuje w przypadku dostawy poza Holandię.
 7. PTS jest uprawniony do dostarczania towarów w częściach, chyba że Umowa stanowi inaczej lub dostawa częściowa nie ma niezależnej wartości. PTS będzie uprawniony do oddzielnego fakturowania takich dostaw.
 8. Dostawy będą realizowane wyłącznie po opłaceniu wszystkich faktur, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. PTS zastrzega sobie prawo do odmowy dostawy w przypadku uzasadnionych obaw o brak płatności.

Artykuł 7 – Pakowanie i transport

 1. PTS zobowiązuje się wobec Kupującego do właściwego zapakowania dostarczanych towarów i zabezpieczenia ich w taki sposób, aby dotarły do miejsca przeznaczenia w dobrym stanie podczas normalnego użytkowania.
 2. O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, wszystkie dostawy zawierają podatek od sprzedaży (VAT), opakowanie i materiały opakowaniowe.
 3. Przyjęcie towarów bez adnotacji na liście przewozowym lub pokwitowaniu uznaje się za dowód, że opakowanie było w dobrym stanie w momencie dostawy.

Artykuł 8 – Badanie, skargi

 1. Kupujący będący Konsumentem zobowiązany jest zbadać dostarczony Produkt (lub zlecić jego zbadanie) w momencie dostawy lub wydania, ale w każdym przypadku w terminie 14 dni od dnia otrzymania dostarczonego Produktu, jednak wyłącznie w celu jego rozpakowania lub korzystania z niego w zakresie niezbędnym do oceny, czy został on zachowany. Czyniąc to, Kupujący zbada, czy jakość i ilość dostarczonych Produktów jest zgodna z Umową oraz czy Produkty spełniają wymagania mające do nich zastosowanie w normalnych (handlowych) transakcjach. Kupujący będący Spółką powinien sprawdzić Produkt w ciągu trzech dni roboczych od jego otrzymania, czy Produkt spełnia warunki Umowy.
 2. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia i poinformowania się, w jaki sposób Produkt powinien być używany oraz do przetestowania Produktu zgodnie z instrukcją użytkowania. PTS nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użytkowanie Produktu przez Kupującego.
 3. Wszelkie widoczne wady lub braki należy zgłaszać PTS na piśmie po dostawie na adres info@ptfetubeshop.com. Kupujący będący Konsumentem ma na to 14 dni od daty dostawy, a Kupujący będący Przedsiębiorcą ma na to 3 dni robocze od daty dostawy. Kupujący musi wówczas zwrócić Produkt w ciągu 7 dni roboczych. Niewidoczne wady lub braki muszą zostać zgłoszone w ciągu 14 dni od ich wykrycia, ale nie później niż w ciągu 6 miesięcy od daty dostawy, przy czym terminy te mają zastosowanie wyłącznie do Kupującego będącego Konsumentem. Jeśli Produkt zostanie uszkodzony w wyniku nieostrożnego obchodzenia się z nim przez samego Kupującego, Kupujący ponosi odpowiedzialność za utratę wartości Produktu.
 4. Jeżeli, zgodnie z poprzednim ustępem, reklamacja zostanie złożona w terminie, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłaty za zakupiony towar. Jeżeli Kupujący chce zwrócić wadliwe towary, może to nastąpić wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą PTS w sposób określony przez PTS.
 5. Jeśli Konsument skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci Produkt i wszystkie akcesoria, o ile to możliwe, w oryginalnym stanie i opakowaniu do PTS zgodnie z instrukcjami PTS dotyczącymi zwrotu. Bezpośrednie koszty przesyłek zwrotnych ponoszone są na koszt i ryzyko Kupującego.
 6. PTS ma prawo wszcząć dochodzenie w sprawie autentyczności i stanu zwróconych Produktów przed dokonaniem zwrotu pieniędzy.
 7. Zwroty pieniędzy dla Kupującego będą przetwarzane tak szybko, jak to możliwe, ale płatność może potrwać do 30 dni po otrzymaniu zwrotu. Zwroty będą dokonywane na podany wcześniej numer konta.
 8. Jeżeli Sprzedający skorzysta z prawa do reklamacji, nie będzie on uprawniony do zawieszenia swojego zobowiązania płatniczego ani do potrącenia zaległych faktur.
 9. W przypadku braku pełnej dostawy i/lub w przypadku braku jednego lub większej liczby Produktów, co można przypisać PTS, PTS, na żądanie Kupującego, ponownie wyśle brakujący Produkt(y) lub anuluje pozostałe zamówienie. Potwierdzenie odbioru Produktów jest wiodące w tym zakresie. Wszelkie szkody poniesione przez Kupującego w wyniku (innego) zakresu dostawy nie mogą być odzyskane od PTS.

Artykuł 9 – Ceny

 1. W okresie obowiązywania Oferty ceny oferowanych Produktów nie ulegną podwyższeniu, z wyjątkiem przypadku zmiany stawek podatku VAT.
 2. Ceny podane w Ofercie zawierają podatek VAT dla Konsumentów. W przypadku firm ceny są podane bez podatku VAT.
 3. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki, chyba że uzgodniono inaczej.
 4. Ceny wymienione w Ofercie są oparte na czynnikach kosztowych obowiązujących w momencie zawarcia Umowy, takich jak: cła importowe i eksportowe, koszty frachtu i rozładunku, ubezpieczenie oraz wszelkie opłaty i podatki.
 5. W przypadku Produktów lub surowców, których ceny podlegają wahaniom na rynku finansowym i nad którymi PTS nie ma kontroli, PTS może oferować te Produkty po zmiennych cenach. Oferta stanowi, że ceny są cenami orientacyjnymi i mogą ulegać zmianom.

Artykuł 10 – Fakturowanie

 1. Kupujący otrzyma fakturę VAT wraz z zamówieniem. Na żądanie Kupującego kopia faktury VAT zostanie przesłana pocztą elektroniczną.
 2. Faktura VAT 0% może zostać wystawiona zagranicznym firmom na żądanie. W przypadku zamówień online można podać międzynarodowy numer VAT. Dostawy te są wówczas automatycznie zwolnione z podatku VAT.
 3. Aby zminimalizować oszustwa związane z podatkiem VAT, PTS wymaga, aby adres dostawy był zgodny z adresem rozliczeniowym i zadeklarowanym adresem, pod którym firma jest zarejestrowana do celów podatkowych. Jeśli dane są łatwe do zweryfikowania, dostawa może zostać zrealizowana bez podatku VAT. W takim przypadku podatek VAT powinien zostać doliczony przez odbiorcę faktury, zgodnie z obowiązującymi dyrektywami UE.

Artykuł 11 – Polityka płatności i windykacji

 1. Płatność powinna być dokonana z góry w walucie, w której została wystawiona faktura, za pomocą wskazanej metody. Płatności można dokonać za pomocą IBAN, wykonując przelew bankowy lub płatność internetową, można również dokonać płatności kartą debetową, kartą kredytową lub za pomocą innych wyznaczonych metod płatności.
 2. Strony mogą również uzgodnić, że Kupujący powinien zapłacić zaliczkę. Jest to możliwe tylko w przypadku zamówień przekraczających 2000 euro.
 3. Pod pewnymi warunkami wybrane firmy mogą realizować dostawy na kredyt. W tym celu PTS przeprowadzi kontrolę zdolności kredytowej. W przypadku przekroczenia uzgodnionego terminu płatności, PTS ma prawo do jednostronnej zmiany uzgodnionych warunków.
 4. Kupujący nie może wywodzić żadnych praw ani oczekiwań z oszacowania wydanego z wyprzedzeniem, chyba że strony wyraźnie uzgodniły inaczej.
 5. Kupujący dokona płatności w formie ryczałtu na podany mu numer konta i dane PTS. Strony mogą uzgodnić inny termin płatności wyłącznie za wyraźną i pisemną zgodą PTS.
 6. W przypadku uzgodnienia okresowego obowiązku zapłaty przez Kupującego, PTS jest uprawniony do pisemnego dostosowania obowiązujących cen i taryf z zachowaniem 3-miesięcznego okresu.
 7. W przypadku likwidacji, upadłości, zajęcia lub zawieszenia płatności Kupującego, roszczenia PTS wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne.
 8. PTS będzie uprawniony do zastosowania płatności dokonanych przez Kupującego w pierwszej kolejności do zmniejszenia kosztów, następnie do zmniejszenia należnych odsetek, a na końcu do zmniejszenia kwoty głównej i bieżących odsetek. PTS może, nie popadając tym samym w zwłokę, odrzucić ofertę płatności, jeżeli Kupujący wskaże inną kolejność alokacji. PTS może odmówić całkowitej spłaty kwoty głównej, jeśli nie obejmuje ona również naliczonych i bieżących odsetek oraz kosztów.
 9. Jeżeli Kupujący nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego i nie wywiąże się ze swojego zobowiązania w wyznaczonym 30-dniowym terminie płatności, Kupujący będący Spółką pozostaje w zwłoce. Kupujący będący Konsumentem otrzyma najpierw pisemne upomnienie z terminem 14 dni od daty upomnienia, aby nadal wywiązywać się z obowiązku zapłaty, ze wskazaniem kosztów pozasądowych, jeśli Konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w tym terminie, zanim popadnie w zwłokę.
 10. Począwszy od dnia, w którym Kupujący popadł w zwłokę, PTS, bez dodatkowego powiadomienia o zwłoce, będzie uprawniony do odsetek ustawowych (handlowych) od pierwszego dnia zwłoki do dnia pełnej zapłaty oraz odszkodowania z tytułu kosztów pozasądowych zgodnie z art. 6:96 holenderskiego kodeksu cywilnego, które zostaną obliczone zgodnie ze skalą stopniową z dekretu w sprawie odszkodowania z tytułu pozasądowych kosztów windykacji z dnia 1 lipca 2012 r.
 11. Jeżeli PTS poniósł więcej lub wyższe koszty, które są racjonalnie niezbędne, koszty takie będą kwalifikowały się do zwrotu. Poniesione koszty sądowe i egzekucyjne również obciążają Kupującego.

Artykuł 12 – Zastrzeżenie własności

 1. Wszystkie towary dostarczone przez PTS pozostają własnością PTS do czasu wypełnienia przez Kupującego wszystkich poniższych zobowiązań wynikających ze wszystkich Umów zawartych z PTS.
 2. Kupujący nie jest upoważniony do zastawiania lub obciążania w inny sposób towarów podlegających zastrzeżeniu własności, jeśli własność nie została jeszcze w całości przeniesiona.
 3. Jeżeli osoby trzecie zajmą towary dostarczone w ramach zastrzeżenia własności lub będą chciały ustanowić lub dochodzić do nich praw, Kupujący jest zobowiązany poinformować o tym PTS tak szybko, jak to możliwe.
 4. W przypadku, gdy PTS zechce skorzystać ze swoich praw własności określonych w niniejszym artykule, Nabywca niniejszym udziela PTS lub osobom trzecim wskazanym przez PTS bezwarunkowego i nieodwołalnego zezwolenia i upoważnienia do wstępu do wszystkich takich miejsc, w których znajduje się własność PTS oraz do odebrania takich towarów.
 5. PTS jest uprawniony do zatrzymania Produktu(-ów) zakupionego(-ych) przez Nabywcę, jeżeli Nabywca nie wypełnił jeszcze (w całości) swoich zobowiązań płatniczych, niezależnie od obowiązku przeniesienia lub wydania przez PTS. Po wypełnieniu przez Kupującego jego zobowiązań, PTS dołoży wszelkich starań, aby dostarczyć Kupującemu zakupione Produkty tak szybko, jak to możliwe, jednak nie później niż w ciągu 20 dni roboczych.
 6. Koszty i inne szkody (następcze) wynikające z zatrzymania zakupionych Produktów obciążają rachunek i ryzyko Kupującego i zostaną zwrócone PTS przez Kupującego na żądanie.

Artykuł 13 – Gwarancja

 1. PTS gwarantuje, że Produkty są zgodne z Umową, specyfikacjami określonymi w ofercie, użytecznością i/lub solidnością oraz przepisami prawa/regulacjami obowiązującymi w chwili zawarcia Umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy towary, które mają zostać dostarczone, są przeznaczone do użytku za granicą, a Kupujący wyraźnie powiadomił Sprzedającego o takim przeznaczeniu na piśmie w momencie zawierania Umowy. Kupujący jest odpowiedzialny za przetestowanie Produktów pod kątem konkretnego zastosowania, co powinno obejmować testy ciśnienia, tolerancji średnicy, temperatury, koloru, promienia gięcia i odporności chemicznej.
 2. PTS gwarantuje, że Produkty posiadają certyfikaty FDA, REACH i RoHs oraz są z nimi zgodne. Na życzenie Kupującego certyfikaty mogą zostać zażądane i dołączone. PTS nie posiada certyfikatu UE, kupujący musi sam o to zadbać.
 3. Produkt może pracować w temperaturach od -190°C do 260°C. W zależności od poziomu temperatury, z jaką styka się produkt, może on zużywać się szybciej.

Artykuł 14 – Instrukcje użytkowania produktów

 1. Nabywca Produktów musi przestrzegać przepisów i instrukcji PTS.
 2. Nabywca powinien przetestować Produkt przed oddaniem go do użytku w związku z różnymi zastosowaniami m.in. w zakresie temperatury, odporności chemicznej, tolerancji średnicy, koloru i promienia gięcia. Jeśli węże PTFE są przetwarzane w produkcie miedzianym, PTS nigdy nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie tego produktu/zastosowania.

Artykuł 15 – Zawieszenie i rozwiązanie

 1. PTS jest uprawniony do zawieszenia wykonania swoich zobowiązań lub rozwiązania Umowy, jeżeli Kupujący nie wypełni swoich zobowiązań (płatniczych) wynikających z Umowy w całości lub w części.
 2. Ponadto PTS jest uprawniona do rozwiązania Umowy istniejącej pomiędzy nią a Nabywcą, o ile nie została ona jeszcze wykonana, bez interwencji sądowej, jeżeli Nabywca nie wypełni terminowo lub należycie zobowiązań wynikających dla niego z jakiejkolwiek Umowy zawartej z PTS.
 3. Ponadto PTS jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez uprzedniego powiadomienia o niewykonaniu zobowiązania, jeżeli wystąpią okoliczności tego rodzaju, że wykonanie Umowy stanie się niemożliwe lub nie można już racjonalnie i rzetelnie oczekiwać jej wykonania, lub jeżeli wystąpią inne okoliczności tego rodzaju, że nie można już racjonalnie oczekiwać kontynuacji Umowy w niezmienionym kształcie.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy, roszczenia PTS wobec Kupującego stają się natychmiast wymagalne. Jeżeli PTS zawiesi wykonywanie swoich zobowiązań, zachowa swoje roszczenia wynikające z przepisów prawa i Umowy.
 5. PTS zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania przez cały czas.

Artykuł 16 – Ograniczenie odpowiedzialności

 1. PTS nie ponosi odpowiedzialności za szkody wtórne, szkody pośrednie, utratę zysków i/lub poniesione straty, utracone oszczędności oraz szkody wynikające z użytkowania dostarczonych Produktów. W przypadku konsumentów obowiązuje ograniczenie zgodnie z tym, co jest dozwolone na mocy art. 7:24 ust. 2 kodeksu cywilnego.
 2. PTS nie ponosi odpowiedzialności i/lub nie jest zobowiązany do naprawy szkód spowodowanych użytkowaniem Produktu. PTS zapewnia ścisłe instrukcje użytkowania, których Kupujący musi przestrzegać. Wszelkie uszkodzenia Produktów wynikające z użytkowania są wyraźnie wyłączone z odpowiedzialności. Kupujący musi samodzielnie sprawdzić, czy dostarczone Produkty spełniają właściwości wymagane do określonego zastosowania.
 3. PTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które są lub mogą być wynikiem jakiegokolwiek działania lub zaniechania wynikającego z (niedoskonałych i/lub niepoprawnych) informacji na stronie internetowej (stronach internetowych) lub z powiązanych stron internetowych.
 4. PTS nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i/lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu strony internetowej i nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie lub niedostępność strony internetowej z jakiegokolwiek powodu.
 5. PTS nie gwarantuje poprawnej i kompletnej transmisji treści wiadomości e-mail wysyłanych przez PTS lub w imieniu PTS, ani ich terminowego odbioru.
 6. Wszelkie roszczenia Nabywcy z tytułu uchybień ze strony PTS wygasają, jeżeli nie zostaną zgłoszone PTS na piśmie wraz z uzasadnieniem w terminie jednego roku od dnia, w którym Nabywca dowiedział się lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć o faktach stanowiących podstawę jego roszczeń. Wszelkie roszczenia Kupującego wygasają w każdym przypadku po upływie roku od rozwiązania Umowy.

Artykuł 17 – Siła wyższa

 1. PTS nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli w wyniku działania siły wyższej nie jest w stanie wykonać swoich zobowiązań wynikających z Umowy, ani nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za wykonanie jakiegokolwiek zobowiązania, jeżeli nie może go wykonać w wyniku okoliczności, których nie można mu przypisać i które nie wynikają z jego winy na mocy prawa, aktu prawnego lub ogólnie przyjętej praktyki.
 2. Siła wyższa w każdym przypadku oznacza, ale nie ogranicza się do tego, co jest rozumiane w prawie i orzecznictwie w tym zakresie, (i) Siła wyższa dostawców PTS, (ii) niewłaściwego wypełniania obowiązków dostawców zaleconych lub rekomendowanych PTS przez Kupującego, (iii) wadliwości przedmiotów, sprzętu, oprogramowania lub materiałów osób trzecich, (iv) środki rządowe, (v) awaria zasilania elektrycznego, (vi) zakłócenie działania Internetu, sieci danych i urządzeń telekomunikacyjnych (np. z powodu cyberprzestępczości i hakowania), (vii) klęski żywiołowe, (viii) Wojna i ataki terrorystyczne, (ix) ogólne problemy związane z transportem, (x) strajki w towarzystwie PTS oraz (xi) inne sytuacje, które w opinii PTS są poza jego kontrolą i które tymczasowo lub trwale uniemożliwiają wypełnienie jego zobowiązań.
 3. PTS będzie uprawniony do powołania się na siłę wyższą, jeżeli okoliczność uniemożliwiająca (dalsze) wykonanie zobowiązania wystąpi po tym, jak PTS powinien był wykonać swoje zobowiązanie.
 4. Strony mogą zawiesić zobowiązania wynikające z Umowy w okresie trwania siły wyższej. Jeśli okres ten trwa dłużej niż dwa miesiące, każda ze stron jest uprawniona do rozwiązania Umowy, bez obowiązku wypłaty odszkodowania drugiej stronie.
 5. W zakresie, w jakim PTS wykonał już częściowo swoje zobowiązania wynikające z Umowy lub będzie w stanie je wykonać w momencie wystąpienia siły wyższej oraz w zakresie, w jakim części już wykonanej lub części, która ma zostać wykonana, można przypisać niezależną wartość, PTS będzie uprawniony do wystawienia odrębnej faktury na taką część. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty tej faktury tak, jakby stanowiła ona odrębną Umowę.

Artykuł 18 – Przeniesienie ryzyka

Ryzyko utraty lub uszkodzenia Produktów będących przedmiotem Umowy przechodzi na Kupującego będącego przedsiębiorcą z chwilą opuszczenia przez towar magazynu PTS. W przypadku Konsumentów powyższe ryzyko przechodzi na Kupującego, jeżeli Produkty zostaną przekazane pod jego kontrolę. Dotyczy to sytuacji, gdy Produkty zostały dostarczone na adres dostawy Kupującego.

Artykuł 19 – Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie prawa własności intelektualnej i prawa autorskie PTS należą wyłącznie do PTS i nie są przenoszone na Kupującego.
 2. Nabywcy zabrania się ujawniania i/lub powielania, modyfikowania lub udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek dokumentów podlegających prawom własności intelektualnej i prawom autorskim PTS bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody PTS. Jeżeli Kupujący chce dokonać zmian w przedmiotach dostarczonych przez PTS, PTS musi wyraźnie zatwierdzić zamierzone zmiany.
 3. Nabywcy zabrania się korzystania z Produktów objętych prawami własności intelektualnej PTS w sposób inny niż uzgodniony w Umowie.

Artykuł 20 – Prywatność, przetwarzanie danych i bezpieczeństwo

 1. PTS z należytą starannością przetwarza dane (osobowe) Nabywców i osób odwiedzających strony internetowe. Na żądanie PTS poinformuje zainteresowaną osobę.
 2. Jeśli Umowa wymaga od PTS zapewnienia bezpieczeństwa informacji, takie bezpieczeństwo musi być zgodne z uzgodnionymi specyfikacjami i poziomem bezpieczeństwa, który nie jest nierozsądny, biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy, wrażliwość danych i związane z tym koszty.

Artykuł 21 – Skargi

 1. Jeżeli Kupujący nie jest zadowolony z Produktów PTS i/lub ma reklamacje dotyczące (wykonania) Umowy, Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia tych reklamacji tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od wystąpienia danej okoliczności, która doprowadziła do reklamacji. Reklamacje można zgłaszać pod adresem info@ptfetubeshop.com, wpisując w temacie wiadomości “Reklamacja”.
 2. Reklamacja musi być wystarczająco uzasadniona i/lub wyjaśniona przez Kupującego, aby PTS mógł ją rozpatrzyć.
 3. PTS udzieli merytorycznej odpowiedzi na reklamację tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji.
 4. Strony postarają się wspólnie znaleźć rozwiązanie.

Artykuł 22 – Prawo właściwe

 1. Wszelkie Umowy pomiędzy PTS a Nabywcą podlegają prawu holenderskiemu. Zastosowanie wiedeńskiej konwencji sprzedaży (CISG) jest wyraźnie wyłączone.
 2. W przypadku interpretacji treści i zakresu niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, pierwszeństwo ma zawsze ich tekst w języku niderlandzkim. PTS ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszych ogólnych warunków.
 3. Wszelkie spory wynikające z Umowy pomiędzy PTS a Kupującym będą rozstrzygane przez właściwy sąd Zeeland-West Brabant w Bredzie, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązującego przewidują właściwość innego sądu.

Breda, 19 stycznia 2021 r.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.